Tràmits

Sol·licitud d'activitats diverses a la via pública

Aquest procediment regula la utilització del domini públic municipal mitjançant diverses activitats com a: campanyes publicitàries i promocionals, campanyes de sensibilització, rodatge de pel·lícules, videos i registres televisius de caràcdter publicitari o comercial, fires, mostres o exposicions que no comporten l'exercici d'activitats mercantils o comercials i qualsevol activitat que supose un aprofitament especial o privatiu del domini públic municipal no contemplat en un altre lloc de l'ordenança municipal d'ocupació de via pública.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica a qui correspon l'organització de l'activitat o la persona que legalment la representa

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:
Presencial: La instància la pot trobar en l'oficina d'Atenció Ciutadana o bé descarregant la mateixa en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establerta en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:

  1. En l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableixi
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.
Electrònicament: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb

Procediment:
1.- Presentar la sol·licitud en model normalitzat acompanyat de la documentació indicada a l'apartat (DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA), amb 30 dies d'antelació.
2.- L'oficina administrativa demanarà informes corresponents (policia local, medi ambient, enginyeria industrial, etc.), segons el tipus d'activitat a realitzar
3.- Completada la documentació i emesos els informes es dictarà resolució que serà notificada a la persona sol·licitant.

Documentació necessària:

 1.- Memòria explicativa de les activitats a desenvolupar amb data de la instal·lació i funcionament de l'activitat, instal·lacions i característiques, emplaçament, horaris, superficie a ocupar i previsió de persones que assistiran.
2.- Còpia DNI del sol·licitant si és persona física. Document acreditatiu de la personalitat si és persona jurídica. En el suposat d'actuar mitjaçant representant document acreditatiu de la representació.
3.- Plano de situació a escala 1/200, en el què haurà d'indicar voreres, mobiliari existent, instal·lacions, indicant la part destinada al públic, distàncies a façanes, voreres i cantó més pròxim.
4.- Si cal instal·lar estructures, maquinària o dispositius, certificació del fabricant o idoneitat d'aquests.
5.- Si cal utilitzar vehicles: documentació dels vehicles amb la corresponent ITV i segur del vehicle.
6.- Segur de REsponsabilitat Civil i justificant de pagament, d'acord amb l'aforament previst. La quantia del segur haurà de complir allò que disposa l'article 60 del Decret 143/2015, d'11 de setembre.
7.- Ubicació dels elements contra incendis.
8.- Butlletí electrìc (una vegada realitzada la instal·lació)
9.- Certificat final de la instal·lació (una vegada realitzada la instal·lació).

Termini de resolució:

3 MESOS

Sil·lenci administratiu:

NEGATIU

Normativa aplicable:

Ordenança Muncipal d'ocupació de via pública (Títol III)
Llei 14/2010, de 3 de desembre d'activitats recreatives, Establiments públics i espectacles públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre de desenvolupament de la llei d'espectacles
Ordenança Fiscal

Òrgan de resolució:

Regidor de Protecció Ciutadana.

Recurs:

Recurs de reposició davant aquest ajuntament al termini d’Un MES a contar des de la notificació de la resolució o, alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la present resolució davant del jutjat contenciós administratiu d’Alacant. De conformitat amb allò que estableix l’article 12,3.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, no podrà interposar-se el recus contenciós fins la resolució expressa o desestimació presumpta.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara