Tràmits

Beques Màster Arrossos i Alta Cuina Mediterrània 2021-22

L’Ajuntament de Dénia, amb la finalitat d’implementar els objectius de Dénia com a ciutat Unesco Creativa de la
Gastronomia i contribuir al desenvolupament del seu Pla d’Acció «Dénia&Marina Alta #Tastinglife», convoca quatre beques per als estudis de Màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània http://masterarrocesyaltacocina.ua.es/
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones titulades en hostaleria, gastronomia amb inquietuds per a renovar-se i adquirir nous coneixements.
· Xefs amb formació en cuina (certificats de professionalitat nivell 2 o superior).
· Cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior en cuina.
· Cuiners o cuineres amb una àmplia experiència professional amb inquietuds per a renovar-se i adquirir nous coneixements.
· Podran ser destinatàries de les beques, les persones residents en qualsevol municipi de la Marina Alta.
· Les persones aspirants a les beques hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció a l'Ajuntament de Dénia, i reunir els requisits següents:
- Estar empadronades en qualsevol municipi de la Marina Alta, com a mínim des de fa 1 any a partir de la publicació de l'extracte de la convocatòria.
- No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa categoria o anàloga finalitat.
- No estar incurs en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiàries assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- Júnior: tindre igual, o menys, de 35 anys i 2 anys d'experiència laboral acreditada en l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia.

- Sénior: tindre més de 35 anys i un mínim de 5 anys d'experiència laboral acreditada en l'àmbit de la restauració, hostaleria i/o gastronomia.

3- La condició de persona becària no generarà cap relació laboral i/o administrativa ni amb la Universitat d'Alacant ni amb l'Ajuntament de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

Des del 14 al 30 d'octubre 2021

Passos a seguir:

Les sol·licituds es presentaran per escrit en l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Dénia, telemàticament en la seu electrònica –OAC virtual de l'Ajuntament de Dénia https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1 o bé en qualsevol dels llocs a què es refereix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini comprés des de l'endemà al de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, per conducte de la Base de dades Nacional de subvencions, d’acord amb l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i fins el 30 d’octubre  2021.
 
Els impresos de sol·licitud de beca estaran disponibles per a les persones interessades en l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Dénia o en la seu electrònica –OAC virtual de l'Ajuntament de Dénia www.deniacreative.city
https://oac.denia.es/es/tramits/tramit.aspx?id=1 o en www.deniacreative.city

Documentació necessària:

Sil·lenci administratiu:

No

Import:

gratuït

Normativa aplicable:

Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Dénia.
- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions a l'Ajuntament
de Dénia.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Òrgan de resolució:

Junta Govern Local

On dirigir-se:

Oficina de la Innovació i la Creativitat

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara