Tràmits

Sol·licitud per tala d'arbrat privat

L'Ordenança Municipal de protecció de l'arbrat en el terme municipal de Dénia, publicada en el BOP número 25 de data 5 de febrer de 2019, estableix un marc legal de regulació i protecció dels arbres i en concret defineix els passos i requisits a complir en el procediment d'autorització de tala en el municipi.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari/titular de l'arbre i/o persona legalment autoritzada

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Emplenar la sol·licitud oficial de tala d'arbrat, al·legant els motius d'aquesta, indicant en el cas que siga favorable, per quina opció de reposició opta.
És totalment imprescindible fer constar el número de telèfon per a poder fer la inspecció i la verificació dels fets al·legats.
Esperar a rebre informe tècnic ambiental amb aprovació o denegació de la tala.
En cas que no s'autoritze la tala, l'expedient quedarà arxivat, i s'adverteix a l'interessat que en cas de realitzar la tala, s'exposarà a la incoació d'un expedient de restabliment de la legalitat amb la seua respectiva sanció.
En cas que l'autorització de tala siga favorable, previ a l'eliminació de l'arbrat, l'interessat haurà de sol·licitar la corresponent Declaració Responsable, en la qual s'adjuntarà la següent documentació:

Documentació necessària:

 

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara