Tràmits

Declaració Responsable instal·lación eventuals, portàtils i desmuntables

 S'inclouen en el règim de declaració responsable les activitats recreatives, activitats socioculturals o espectacles públics que, per la seua naturalesa, requerisquen la utilització d'instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables de caràcter no permanent.
Així mateix, requeriran aquesta declaració, els espectacles i activitats que amb caràcter temporal pretenguen desenvolupar-se en instal·lacions portàtils o desmuntables
S'exclouen d'aquest règim de tramitació:

Aquestes instal·lacionsl podran estar emplaçades fins a quatre mesos consecutius en còmput anual en el mateix lloc, àrea o superfície fitada.
No obstant això, l'ajuntament, mitjançant resolució motivada, podrà ampliar com a màxim dit termini en dos mesos més, prèvia certificació per part de tècnic competent del compliment de les condicions de seguretat i solidesa de les referides instal·lacions.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Al llarg de tot l’any

Passos a seguir:

 
En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelle persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).
 

Documentació necessària:

DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:

DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA: Butlletí d'instal·lació elèctrica presentat en el servei d'Indústria de la Conselleria competent.
 

Observacions:

Les persones o entitats interessades en la ubicació d'instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables hauran de presentar la seua declaració responsable davant l'ajuntament de la localitat amb un mes, com a mínim, d'antelació.
No obstant això, en cas d'esdeveniments la durada dels quals siga inferior a set dies podrà tramitar-se per mitjà de procediment abreujat i presentant-se la declaració responsable amb un mínim de quinze dies d'antelació.

Termini de resolució:

L'ajuntament girarà visita de comprovació amb anterioritat a l'inici de l'activitat o espectacle previst a l'efecte de l’atorgament de la llicència. Si aquesta visita no s'efectuara abans de l'inici de l'activitat o espectacle previst, el titular o presta

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible variable en funció de la potència instal·lada., abonant-se el percentatge de la tarifa resultant en funció de la durada.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Planejament municipal vigent.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

 En tractar-se d'un acte de tràmit qualificat dels enumerats en l'article 112.1,1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que, almenys, determina la impossibilitat de continuar el procediment en matèria d'activitats, contra aquest cap la interposició de:
a)         Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de l'acte.
b)         Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició;
c) dos mesos, comptats a partir del transcurs d'un mes des de la interposició del recurs de reposició sense haver-se notificat resolució expressa d'aquest.

 

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara