Tràmits

Mediació Policial

És un servei que ofereix la Policia Local de Dénia per a ajudar les persones a resoldre de la millor manera possible i ràpida les situacions de conflicte que puguen sorgir en la via diària, per mitjà del diàleg i amb l'ajuda d'un policía mediador, amb l'objectiu d'aconseguir un acord que puga satisfer a totes dues parts. D'aquesta manera es repara el mal causat i s'intenta solucionar o transformar el problema, per a evitar que aquestes situacions acaben en processos penals o administratius llargs i/o penosos que perjudiquen les relacions personals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona major d'edat i, en cas de menors, la sol.licitud serà presentada pel pare, la mare o tutors majors d'edat. Així com comunitats de veïns o associacions, la sol.licitud de les quals serà presentada per un representant legal d'aquesta. Es tracta d'un servei totalment gratuït.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es presentarà una instància en el Registre General de l'Ajuntament de Dénia (OAC) o telemàticament en oac.denia.es, amb les dades de filiació, telèfon i correu electrònic, tots ells necessàries perquè una vegada la Unitat de Mediació Policial reba la sol.licitud, aquest es pose en contacte com més prompte millor amb la part sol.licitant. En la instància s'exposarà un breu resum del conflicte pel qual sol.licita aquest servei.

Quins assumptes tracta?
Qualsevol conflicte sorgit de la convivència ciutatana podrà ser susceptible de ser atés, sempre que existisca voluntarietat per totes les parts i predisposició a parlar, amb l'objectiu de donar una solució consensuada i acceptada al problema plantejat. Per això comptarà amb l'ajuda d'un policia mediador, que actuarà com a tercer, de manera confidencial, neutral i imparcial. La mediació es podrà estendre, entre altres, als àmbits següents:

 1. Convivència veïnal.
 2. Sorolls.
 3. Obres.
 4. Menors.
 5. Animals.
 6. Rural.
 7. Activitats Comercials
 8. Insalubritat.
 9. Oci.
 10. Trànsit.
 11. Festes.
 12. Intrafamiliar.
 13. Altres (especificar)

Documentació necessària:

La documentació s'aportarà quan el/la reclamant siga requerit/da per la Unitat de Mediació Policial. Inicialment sols haurà d'omplir l'imprés de sol·licitud del servei de Mediació Policial i adjuntar-lo a la sol·licitud

Normativa aplicable:

Llei orgànica 2/86, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat en el seu article 53.1 apartat i). Llei 24/2018, de 5 de decembre, de la Generalitat, de Mediació de la Comunitat Valenciana.
Llei 5/2012, de 6 de juliol,de Mediació en assumptes civils i mercantils.
Llei 17/2017, de 13 de decembre, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, en el seu article 33.2 apartat e).

On dirigir-se:

Policia Local

Entitat tramitadora:

Policia local

Impresos:

Tornar Tramitar ara