Tràmits

Mediació policial

És un servei que ofereix la Policia Local de Dénia per a ajudar les persones a resoldre de la millor manera posible i ràpida les situacions de conflicte que puguen sorgir en la via diària, per mitjà del diàleg i amb l'ajuda d'un policía mediador, amb l'objectiu d'aconseguir un acord que puga satisfer a totes dues parts. D'aquesta manera es repara el mal causat i s'intenta solucionar o transformar el problema, per a evitar que aquestes situacions acaben en procesos penals o administratius llargs i/o penosos que perjudiquen les relacions personals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona major d'edat i, en cas de menors, la sol.licitud serà presentada pel pare, la mare o tutors major d'edat. Així com comunitats de veïns o associacions, la sol.licitud de les quals serà presentada per un representant legal d'aquesta.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es presentarà una instància en el Registre General de l'Ajuntament de Dénia (OAC) o telemàticament en oac.denia.es, amb les dades de filiació, telèfon i correu electrònic, necessàries perquè una vegada l'equip de mediació reba la so.licitud, aquest es pose en contacte com més prompte millor amb la part sol.licitant. En la instancia s'exposarà un breu resum del conflicte pel qual sol.licita quests serveis.

Quins assumptes tracta?
Qualsevol conflicte sorgit de la convivencia podrá ser susceptible de ser atés, sempre que existisca voluntarietat per totes les parts i predisposició a parlar, amb l'objectiu de donar una solución consensuada i acceptada al problema plantejat. Per a ixò comptarà amb l'ajuda d'un policia mediador, que actuarà com a tercer, de manera confidencial, neutral i imparcial. La mediació es podrà estendre entre altres als àmbits següents:

 1. Convivencia veïnal.
 2. Sorolls.
 3. Obres.
 4. Menors.
 5. Animals.
 6. Rural.
 7. Activitats Comercials
 8. Insalubritat.
 9. Oci.
 10. Trànsi.
 11. Festes.
 12. Intrafamiliar.
 13. Altres (especificar)

Documentació necessària:

La documentació s'aportarà quan el/la reclamant siga requerit per l'equip de mediació. Inicialment sols haurà d'omplir l'imprés de sol·licitud del servei de mediació policial i adjuntar-lo a la sol·licitud

Normativa aplicable:

Llei 5/2012 de Mediació en assumptes civils i mercantils.
Llei 17/2017 de Coordinació de Policies Locals en el seu article 33.2 apartat e).
Llei orgànica 2/86 De Forces i Cossos de Seguretat en el seu article 53.1 apartat i).

On dirigir-se:

Policia Local

Entitat tramitadora:

Policia local

Impresos:

Tornar Tramitar ara