Tràmits

Declaració responsable activitats Llei 12/2012

Queden sotmeses al règim de declaració responsable les activitats incloses en l'annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, que es troben en establiments permanents, la superfície útil d'exposició i venda al públic dels quals no siga superior a 750 metres quadrats.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal..

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació haurà de fer-se obligatòriament de forma telemàtica per part de les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació ha de disposar-se de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a l’oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:
§  DNI, NIE, pasaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
 
B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
§  Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant l’esmentada representació.
§  En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d’acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
§  Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local.
§  Escrit de declaració censal d'alta o modificació en el cens d'empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037), actualitzat segons on es trobe el local.
§  Còpia del resguard del pagament de la taxa municipal corresponent.
§  Certificat de compatibilitat urbanística o bé còpia de la seua petició quan hagen passat 15 dies hàbils des de la seua presentació en registre, segons el que indica l'Ordenança (art. 23.5). El document és d'aportació voluntària, sols cal deixar constància de la seua sol·licitud o obtenció.
§  Projecte o, si escau, memòria tècnica de l'activitat corresponent, subscrit per tècnic competent, on s’haurà d’incloure memòria descriptiva de la instal·lació i l'activitat. En cas que el tècnic titulat no tinga la documentació visada pel col·legi oficial, caldrà que aporte la declaració responsable corresponent, on indique la data i el número de registre d’entrada de la presentació d’aquesta.
§  Certificació tècnica, subscrita en els termes indicats en la Llei 39/2015, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals, i altres requisits preceptius d'acord amb la normativa aplicable, així com l'adequació de l'obra, si escau, a l'autorització municipal d'obres obtinguda.
§  Fotocòpia dels informes o altres mitjans d'intervenció que procedisquen en virtut de la normativa sectorial no ambiental i necessaris abans del començament de l'activitat. Entre aquests, fotocòpia, si escau, de presentació de comunicació prèvia d'inici d'activitat d'establiments subjectes a normativa de seguretat alimentària, que estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Termini de resolució:

En el moment de presentació de la comunicació es podrà iniciar l'activitat. Una vegada comprovada l'adequació de la instal·lació a la normativa que li és aplicable s'expedirà un certificat acreditatiu de presa de coneixement, que tindrà la consideració de

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible per superficie afecta a l'activitat. Tarifa de 3€/m²

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimient administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte podrà interposar-se:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución  del recurs de reposició.

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara