Tràmits

Renovació inscripció padronal ENCSARP

Aquest tràmit permet renovar la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants als ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP).
Caldrà que renoven la seua inscripció cada dos anys de permanència continuada en el municipi.
En cas que no renoven es procedrià a donar-los de baixa en el Padró d'Habitants.
El tràmit de la renovació dels menors d'edat el realitzaran els pares o tutors legals.
L'Ajuntament serà l'encarregat de notificar a aquestes persones estrangeres la necessitat de la tramitació de la renovació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP).

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Tramitació:
- Presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
- Online a través de la seu electrònica.

Documentació necessària:

·Sol·licitud de renovació (general o la de menors, segons el cas), facilitada per l'Ajuntament / Instància general en la  tramitació online.
·Tarjeta de residència o del passaport en vigor. En el cas de tindre aquests documents caducats, s'adjuntarà també l'imprés de sol·licitud de la renovació, segellat per l'òrgan competent.

Termini de resolució:

Immediat en el moment de presentar la documentació.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la llei 7/1985, de Bases del Règim Local.
·Llei 14/2003 que modifica la llei 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, modificada per la Llei 8/2000.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Tornar Tramitar ara