Tràmits

Canvi de titularitat d'espectàcles

De conformitat amb el que estableix l'article 57 del Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, el canvi de titularitat de les llicències d’apertura requerirà la comunicació a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, des de que es va realitzar.

Qui pot sol·licitar-ho:

El nou titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Al llarg de tot l’any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelle persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT: 
  DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
 
B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
·         Autoliquidació de la taxa per tramitació de serveis administratius i justificació d'haver produït l’ingrés d’acord al que preveu l'ordenança fiscal.
·         Fotocòpia del DNI, NIE, passaport, permís de residència de l'anterior persona titular.
·         Si el nou titular o l'antic titular de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d'aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del DNI/NIF de la persona o persones que la representen, sempre que acrediten aquesta representació. En el cas de l'antic titular, si la documentació ja consta en els arxius municipals, serà suficient la declaració que la representació continua vigent.
·         Fotocòpia de la llicència anterior.
·         Document en virtut del qual s'haguera produït la transmissió de la instal·lació (s'adjunta model tipus).
·         Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer del local.
·         Escrit de la declaració censal d'alta o modificació en el cens d'empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037 IAE), actualitzat segons on es trobe el local.
·         Certificat tècnic, subscrit en els termes de la Llei 39/2015, pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el qual es faça constar que l'activitat, obra o instal·lació perquè se sol·licita el canvi de titularitat de la llicència s'ajusta, exactament, a la llicència d'activitat atorgada en el seu moment, sense que s'haja produït cap modificació substancial de l'activitat i que compleix amb la normativa vigent que li és aplicable.
·         En el supòsit en què per a l'obtenció de la llicència la titularitat de la qual es pretén canviar no s'haguera presentat projecte tècnic es presentarà també juntament amb el certificat tècnic esmentat en l'apartat anterior, un annex visat que incloga, a més dels plans necessaris, les justificacions essencials de les característiques de l'activitat, instal·lacions i mesures correctores.
·         En cas d'aportar documentació tècnica subscrita pel tècnic titulat competent sense visat del col·legi oficial corresponent, i tractant-se de documentació tècnica de visat no obligatori segons la normativa vigent en la matèria, haurà d'aportar-se escrit de declaració responsable subscrita pel tècnic titulat competent per a la presentació de documentació tècnica sense visat (adjunt a la instància).
 

Termini de resolució:

La transmissió de l'activitat és un negoci jurídic privat entre parts que opera des del moment en el qual mateix es realitza. Rebuda la comunicació, previ control del compliment de les garanties legalment exigibles, s’acusarà rebut de la citada transmissi

Sil·lenci administratiu:

No opera.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. La quota vindrà determinada pel resul

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Planejament municipal.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte, tenint en compte les obligacions, responsabilitats i drets que el nou titular assumeix com a conseqüència de la transmissió de la llicència i en pro del principi de seguretat, es podrà interposar:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'Òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició;

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara