Tràmits

Canvi de titularitat d'espectàcles

De conformitat amb el que estableix l'article 57 del Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, el canvi de titularitat de les llicències d’apertura requerirà la comunicació a l’Ajuntament, en el termini d’un mes, des de que es va realitzar.

Qui pot sol·licitar-ho:

El nou titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Al llarg de tot l’any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelle persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A. DOCUMENTACIÓ QUE S´AUTORITZA A DEMANAR PER L´AJUNTAMENT:
·         DNI, NIE, Passaport, Permís de residència de la persona sol·licitant
B. DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D´APORTAR L´ADJUDICATARI:
·         Autoliquidació de la taxa per tramitació de servicios administrativos y justificación de haberse producido su ingreso conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal.
·         Certificat de compatibilitat urbanística.
·         Si la persona sol?licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona o persones que la representen legalment, acreditant aquesta representació.
·         En el cas de representació de la persona sol?licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d’acreditar la representació en els termes indicats en la llei 39/2015.
·         Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer del local.
·         Escrit de declaració censal d’alta o modificació en el cens d’empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037), actualitzat segons on estiga el local.
·         Projecte en CD o DVD, en format PDF, redactat i subscrit en els termes indicats en la llei 39/2015, pel tècnic competent i visat, incloent memòria descriptiva de la instal·lació i l’activitat.
·         En cas d'aportar documentació tècnica subscrita pel tècnic titulat competent sense visat del col·legi oficial corresponent, caldrà aportar la declaració responsable subscrita pel mateix tècnic per a la presentació de documentació tècnica sense visat, on s’indique la data i el número de registre d’entrada de la presentació de l’esmentada declaració responsable per part del tècnic en la memòria del projecte corresponent.
·         Certificació tècnica, subscrita en els termes indicats en la llei 39/2015, que acredita que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els requisits ambientals, i altres requisits

Termini de resolució:

La transmissió de l'activitat és un negoci jurídic privat entre parts que opera des del moment en el qual mateix es realitza. Rebuda la comunicació, previ control del compliment de les garanties legalment exigibles, s’acusarà rebut de la citada transmissi

Sil·lenci administratiu:

No opera.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. La quota vindrà determinada pel resul

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Planejament municipal.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte, tenint en compte les obligacions, responsabilitats i drets que el nou titular assumeix com a conseqüència de la transmissió de la llicència i en pro del principi de seguretat, es podrà interposar:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'Òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició;

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara