Tràmits

Targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda. Sol·licitud inicial i renovació.

Tramitar la concessió de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda, visió reduïda o per raons humanitàries, en els termes establits en els apartats següents, així com als titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat en els termes establits en els apartats següents.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

1.- Podran ser beneficiàries aquelles persones majors de tres anys, empadronades en el municipi de Dénia, que tinguen reconeguda, oficialment, la condició de persona amb discapacitat, tenint en compte el que estableix l’article 4.2 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social i es troben en alguna de les situacions següents:

a) Persones físiques que presenten mobilitat reduïda, d’acord a l’annex 2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per a reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

b) Persones físiques que mostren en el millor ull una agudesa visual igual o inferior al 0.1 amb correcció, o un camp visual reduït a 10 graus o menys, dictaminada pels equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat.

2.- Podran així mateix obtindre la targeta d’estacionament les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presten serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

3.- A més dels casos previstos anteriorment, podran obtindre la targeta d’estacionament, amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, les persones físiques que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per causa d’una malaltia o patologia d’extrema gravetat que supose fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida que es considera normal per a la seua edat i altres circumstàncies personals, i que raonablement no permeta tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d’estacionament, d’acord al que preveu la disposició addicional primera del Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.

Requisits:
a) Tindre una edat superior a tres anys.
b) Estar empadronat/da a Dénia.
c) Condició de persona amb una discapacitat amb un grau mínim del 33%.
d) Acreditació de problemes de mobilitat, visió o per raons humanitàries, tenint en compte el que estableix l’article 2 del Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell.
e) En el cas de persones físiques i jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat, hauran d’estar inscrites en el Registre de titulars d’activitats, centres i serveis d’acció social de la conselleria competent en matèria de persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

 1.- S’ha de presentar la sol·licitud, junt amb la documentació, en el registre general de l’Ajuntament de Dénia (oficina d’atenció al ciutadà) situat en la plaça de la Constitució núm. 10, o a través dels mitjans telemàtics establits per a això a la seu electrònica de l’Ajuntament  (https://oac.denia.es/va/index.aspx  i https://oac.denia.es/es/index.aspx), o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
Horari d’atenció i  registre de sol·licituds: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 9 a 18 h, en l’oficina d’atenció al ciutadà.
En tot cas, les persones jurídiques estaran obligades a presentar la sol·licitud de forma electrònica.
 
2.- Arreplegar la targeta en l’oficina municipal de Benestar Social (Plaça de l’Arxiduc Carles, 3) després de la notificació de la concessió.  

Documentació necessària:

A)   En el cas de persones amb discapacitat:
 
1.- Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, en el seu cas.
2.- Còpia compulsada de la Resolució de reconeixement de la condició de persona amb discapacitat.
3.- Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de mobilitat reduïda i, en el seu cas, del termini de revisió. O, en el seu cas, dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguera, deficiència visual greu i sordceguera, amb especificació del seu nivell d’agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent (aquest dictamen ha de ser emés pels centres de valoració i orientació de discapacitat).
4.- Dues fotografies de grandària carnet de la persona titular.
 
B)   En el cas de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat.
 
1.- Fotocòpia del permís de circulació.
2.- Declaració responsable firmada pel seu titular com que l’entitat es troba inscrita en el Registre de titulars d’activitats, centres i serveis d’acció social de la conselleria competent i el vehicle la matrícula del qual indica que està destinat exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat que presten serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, així com els serveis socials als quals es refereix el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i d’inclusió social.
3.- Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, en el seu cas.
 
C)   En el cas de persones que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, per a poder accedir a la targeta d’estacionament amb caràcter excepcional i provisional:
 
1.- Informe del metge especialista dels serveis públics de salut, que acredite la malaltia o patologia d’extrema gravetat, les carències de mobilitat i la reducció substancial de l’esperança de vida, que haurà de ser verificat i validat per la inspecció sanitària.
2.-  Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, en el seu cas.
3.- Dues fotos grandària carnet del titular.
 
Renovació de la targeta d’estacionament

a)    Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i sordceguera amb dictamen permanent. Renovació al cap de 10 anys. L'Ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament. La persona interessada aportarà 2 fotografies grandària carnet.
b)    Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i sordceguera amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. La persona interessada acompanyarà un dictamen de mobilitat i 2 fotografies grandària carnet. L'Ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament
c)    Persones menors de 18 anys amb mobilitat reduïda, ceguera, deficiència visual greu i sordceguera. Renovació en la data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys. La persona interessada presentarà un nou dictamen.
d)    Persones físiques o jurídiques que transporten en vehicle d'ús col·lectiu a persones amb discapacitat. L'Ajuntament comprovarà els requisits de condicions d'ús d'aquest transport col·lectiu a centres i serveis socials especialitzat per a persones amb discapacitats.

Observacions:

La persona sol·licitant podrà ser la pròpia persona titular o la seua representant legal. La titularitat de la targeta, en tot cas, serà ostentada per la persona que reunisca els requisits exigits.
Les persones titulars de la targeta seran responsables de sol·licitar la seua renovació a través de l’oficina d’atenció al públic, utilitzant la mateixa instància que per a la seua sol·licitud.
La renovació de la targeta d’estacionament pot produir-se per finalització del termini de validesa així com per sostracció, deteriorament o pèrdua d’aquesta.

Termini de resolució:

Tres mesos.

Sil·lenci administratiu:

Estimatori.

Normativa aplicable:

Normativa aplicable: Decret 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i s’estableixen les condicions per a la seua concessió.
Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat.
Ordre 2/2017, d’1 de juny, de la vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es crea i regula el registre autonòmic de targetes d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda de la Comunitat Valenciana.
Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació.

Òrgan de resolució:

Regidora delegada de Benestar Social

Recurs:

Recurs de reposició (termini d’interposició: un mes).
Recurs contenciós administratiu (termini d’interposició: dos mesos).
 

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Tornar Tramitar ara