Tràmits

Declaració responsable d'espectacles

S'inclouen en el règim de declaració responsable les activitats recollides en el catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, o siguen assimilables a les recollides en el mateix per no tindre, aquest caràcter exhaustiu, sempre que no tinguen la consideració d'instal·lacions eventuals.
S'exclouen d'aquest règim de tramitació:
-         les activitats que, per la seua naturalesa, es desenvolupen en instal·lacions portàtils o desmuntables, regulades per l'article 17 de la Llei 14/2010 les activitats que, per les seues característiques els siga aplicable el règim d'autorització regulat en l'article 10 de la indicada llei 14/2010, per establir-se així en la citada norma o per complir-se els següents requisits:
·         Que l'aforament supere les 500 persones
·         Que es tracte d'un espai o recinte qualificat com de risc alt en els termes de l'article 24 del Decret 143/2015
·         Que es tracte d'un establiment amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global elevada.
-         els espectacles públics o activitats recreatives o esportives la realització de les quals s'efectue o el seu desenvolupament discórrega per més d'un terme municipal de la Comunitat Valenciana.
-         els espectacles amb animals, entenent per tals aquells en els quals els mateixos siguen part essencial o indispensable per a la seua realització, llevat que per a la seua celebració es requerisca la utilització de via pública.
-         els espectacles i festejos taurins tradicionals, que es regiran per la seua normativa específica.
-         els espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals de caràcter extraordinari, entenent per tals aquells que siguen diferents dels indicats en la llicència referida a un establiment públic, d'acord amb el regulat en el Catàleg de l'annex d'aquesta Llei per a cada tipus d'activitat.
-         Espectacles i activitats extraordinàries que es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un establiment públic, en els termes de l'article 25 de la Llei 14/2010

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:

B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:

Termini de resolució:

Transcorregut un mes des de la presentació de la declaració responsable sense que s'hi haja girat la corresponent visita de comprovació pels tècnics municipals, podrà presentar-se comunicació d’inici d’activitat, davant de l’òrgan municipal corresponent.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible variable en funció de la potència instal·lada.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Decret 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.
Planejament municipal.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territorio i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte, es podrà interposar:

  1. Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'Òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
  2. Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
    • Dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu.
    • Dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución  del recurs de reposició.

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara