Tràmits

Comunicació d'Activitats Inòcues

Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, que són aquelles que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juny, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:

B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:

Termini de resolució:

En el moment de presentació de la comunicació es podrà iniciar l'activitat.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible per superficie afecta a l'activitat.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimient administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte podrà interposar-se:

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara