Tràmits

Declaració Responsable Ambiental

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no poden considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representant legal.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, en compliment del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:
§  DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
 
B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
§  Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant l’esmentada representació.
§  En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d'acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
§  Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local.
§  Escrit de declaració censal d'alta o modificació en el cens d'empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037), actualitzat segons on es trobe el local.
§  Còpia del resguard del pagament de la taxa municipal corresponent.
§  Certificat de compatibilitat urbanística o bé còpia de la seua petició després quan hagen passat 15 dies hàbils des de la presentació en registre, segons el que indica l'Ordenança (art. 23.5). El document és d'aportació voluntària, és prou deixar constància de la seua sol·licitud o obtenció.
§  Projecte o, si escau, memòria tècnica de l'activitat corresponent, subscrit per tècnic competent. incloent memòria descriptiva de la instal·lació i l'activitat. En cas que el tècnic titulat no tinga la documentació visada pel col·legi oficial, caldrà que aporte la declaració responsable corresponent, on indique la data i el número de registre d’entrada de la presentació d’aquesta.
§  Certificació tècnica, subscrita en els termes indicats en la Llei 39/2015, acreditativa que les instal·lacions i l'activitat compleixen tots els requisits ambientals, i altres requisits preceptius d'acord amb la normativa aplicable, així com l'adequació de l'obra, si escau, a l'autorització municipal d'obres obtinguda.
§  Fotocòpia dels informes o altres mitjans d'intervenció que procedisquen en virtut de la normativa sectorial no ambiental i necessaris abans del començament de l'activitat. Entre aquests, fotocòpia, si escau, de presentació de comunicació prèvia d'inici d'activitat d'establiments subjectes a normativa de seguretat alimentària, que estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Termini de resolució:

Transcorregut un mes des de la presentació de la declaració responsable sense que s'hi haja girat la corresponent visita de comprovació pels tècnics municipals o, realitzada aquesta sense oposició o objecció per part de l'Ajuntament, l'interessat podrà do

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible per superficie afecta a l'activitat. La tarifa és de 4 €/m².

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procedimient administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats a la Comunitat Valenciana.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte podrà interposar-se:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución del recurs de reposició.

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara