Tràmits

Llicència ambiental

Se sotmetrà a llicència ambiental les activitats públiques o privades, incloses en l’annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d’activitats en la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l’activitat o el seu representat legal.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en l’exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelle persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

A.   DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA A CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:
§  DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
 
B.   DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
§  Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns) caldrà aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant l’esmentada representació.
§  En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d'acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
§  Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local.
§  Escrit de declaració censal d'alta o modificació en el cens d'empresaris, professionals i retenidors del municipi de Dénia (model 036 o 037), actualitzat segons on es trobe el local.
§  Còpia del resguard del pagament de la taxa municipal corresponent.
§  Certificat de compatibilitat urbanística o bé còpia de la seua petició després de transcórrer 15 dies hàbils des de la seua presentació en registre, segons el que indica l'Ordenança (art. 23.5). El document és d'aportació voluntària, sols cal deixar constància de la seua sol·licitud o obtenció.
§  Projecte d’activitat en CD o DVD, en format PDF, redactat i subscrit segons el que s’indica en la Llei 39/2015 pel tècnic competent identificat mitjançant nom, cognoms, titulació i document nacional d’identitat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible, que incloga suficient informació sobre la descripció detallada de l’activitat i les fonts de les emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, els sistemes correctors i les mesures de prevenció. I quan això no siga possible, de reduccó de dites emisions, així com els aspectes de competència municipal relatius a sorolls, vibracions, calor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram municipal, i si escau, els relatius a incendis, accesibilitat, seguretat, sanitaris i qualsevol altre que es contemple en les ordenances municipals.
En cas que el tècnic titulat no tinga la documentació visada pel col·legi oficial, caldrà que aporte la declaració responsable corresponent, on indique la data i el número de registre d’entrada de la presentació d’aquesta.
§  Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental de conformitat amb la normativa vigent en la matèria, llevat que haja sigut efectuada aquesta avaluació en el si d'un altre procediment autoritzat, en aquest cas s’haurà d'aportar còpia del pronunciament recaigut.
§  Declaració d’interés comunitari (quan siga procedent). Estudi acústic d’acord amb l’article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de protecció contra la contaminació acústica, o el corresponent de la norma que el substituïsca.
§  Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
§  Document comprensiu de les dades que, segons el parer de la persona sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d'acord amb les disposicions vigents.
§  Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que la substituïsca.
§  S'acompanyarà a la sol·licitud, quan siga procedent, la següent documentació per a la seua valoració:
o   Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència, o norma que el substituïsca.
o   Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.
o   En el cas que siga necessària la realització d'obres, s’haurà d'acompanyar el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.
o   A la sol·licitud s'acompanyarà còpia de les autoritzacions o concessions prèvies, o formalització d'altres instruments, exigides per la normativa sectorial, o còpia de la seua sol·licitud quan estiguen en tràmit, contemplades en els articles 12.3 i 15.2 de la Llei 6/2014.

Observacions:

De conformitat amb el que es disposa en el tràmit previst en Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici d'activitats sotmeses al règim de la llicència ambiental, atorgada la Llicència ambiental i finalitzades, si escau, la construcció d'instal·lacions o execució d'obres necessàries, de forma prèvia a l'inici de l'activitat, haurà de presentar-se davant l'Ajuntament comunicació de posada en funcionament.

Termini de resolució:

El termini per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos.

Sil·lenci administratiu:

D’acord amb el que disposa l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, el silenci tindrà efecte desestimatori en els procediments que impliquen l'exercici d'activitats que puguen afe

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària variable en funció de la potència instal·lada.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Òrgan de resolució:

Regidora Delegada de territori i qualitat urbana

Recurs:

Contra la resolució que es dicte podrà interposar-se:
a)     Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la notificació de l'acte.
b)     Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de Valènca que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución del recurs de reposició.

On dirigir-se:

Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca

Impresos:

Tornar Tramitar ara