Tràmits

Certificat compatibilitat urbanística (activitats/espectacles públics)

Tipus de sol·licitud

Certificat de compatibilitat urbanística per a activitats/espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics: És emés pel Secretari municipal, als efectes previstos a l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats en la comunitat Valenciana i la Llei 14/2010, de 3 de desembre d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, per a acreditar la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest, i HA D'OBTINDRE'S AMB CARÀCTER PREVI segons l'indicat en l'Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables, comunicacions prèvies i altres actes urbanístics municipals (publicada en el BOP de 24/08/2011), en concret en els articles 11 apartats g) i h).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretén obtindre la informació, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.)
- Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o bé de manera presencial en l'Oficina d'atenció a la ciutadania, a la plaça de la Constitució número 10.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol•licitar durant tot l'any.

Passos a seguir:

Presentació de l'imprés de sol·licitud, junt amb la documentació assenyalada en l'apartat “documentació necessària” i pagament de la taxa.

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.

Es considera de caràcter essencial:

  1. Model de sol·licitud en   imprés específic  de Certificat de Compatibilitat Urbanística (Activitats/espectacles) degudament emplenat (i firmat).
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
  3. Justificant de l’abonament de les taxes.
  4. Plànol de situació de l’habitatge en el plantejament municipal, referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el del fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre   

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

No procedeix

Import:

Segons l’Ordenança fiscal: Certificats 60 €.

Normativa aplicable:

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana
- Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectácles públics, activitats recreativas y establiments públics.
- DECRET 143/2015, de 11 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
- Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, d’aprovacio del text refòs de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

No procedeix

On dirigir-se:

Planejament, Gestió i Infraestructures

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara