Tràmits

Certificat compatibilitat urbanística

Certificat urbanístic municipal que expedeix el secretari de la corporació a instàncies de l'interessat i la finalitat del qual és acreditar, de forma prèvia a la seua tramitació, que l'activitat projectada és compatible amb les determinacions del planejament i les ordenances urbanístiques municipals. El certificat té caràcter preceptiu i és vinculant si el seu sentit és negatiu.
 
Tenint en compte que qualsevol activitat que s'exercisca en el municipi, obligatòriament ha de respectar la normativa urbanística vigent en el moment de l'obertura, la sol·licitud d'aquest certificat, constitueix el tràmit previ i obligatori per a la tramitació dels procediments següents: actuació ambiental integrada, llicència ambiental, la declaració responsable ambiental, comunicació activitat innòcua, declaracions responsables d'espectacles  excepte aquelles activitats comercials minoristes i la prestació de serveis inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis la seua superfície útil d'exposició i venda siga menor de 750 m².

Qui pot sol·licitar-ho:

El promotor o interessat en instal·lar i desenvolupar una activitat en el terme municipal de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

En cas que la persona sol·licitant siga una persona física, podrà presentar la sol·licitud tant telemàticament com de forma presencial.
No obstant això, d’acord amb el que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, la presentació l’hauran de fer obligatòriament de forma telemàtica les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals que requerisquen de la col·legiació obligatòria per a l'exercici de la seua activitat, personal de l'Administració pública per a actuacions en exercici de la seua condició d'empleat públic i aquelles persones que actuen en representació de qualsevol de les anteriors.
Per a la presentació telemàtica de sol·licituds i documentació s’ha de disposar de certificat digital (signatura electrònica). Es podrà aportar la documentació que li siga requerida per al tràmit en format pdf o jpg.
Es podrà presentar de forma presencial acudint a les instal·lacions de l'oficina d'atenció ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

  1. DOCUMENTACIÓ QUE S’AUTORITZA CONSULTAR A L’AJUNTAMENT:
§  DNI, NIE, passaport, permís de residència de la persona sol·licitant.
  1. DOCUMENTACIÓ QUE NECESSÀRIAMENT HAURÀ D’APORTAR LA PERSONA ADJUDICATÀRIA:
§  Carta de pagament de la taxa per expedició de certificat.
§  Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), s’haurà d'aportar fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant l’esmentada representació.
§  En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc), s’haurà d'acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.
§  Plànol d'emplaçament del local o solar, referit a ordenació estructural del Pla General vigent (E 1/10.000).
§  Plànol d'emplaçament del local o solar, referit al pla d'ordenació detallada del PG o Pla Parcial si estiguera en sòl urbanitzable ordenat detalladament (E 1/2000).
§  Plans de situació referits a la cartografia municipal i al parcel·lari cadastral (E 1/500).
§  Si escau, pla o croquis de planta i secció del local i de l'emplaçament en la parcel·la o edifici.
§  Projecte bàsic o memòria descriptiva de la instal·lació o activitat que continga les seues característiques principals.
§  Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.
§  Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials

Termini de resolució:

S’haurà d'emetre en el termini màxim d'un mes. En cas que no s’emeta en el termini assenyalat, es podrà presentar la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental que procedisca, amb indicació expressa de la data en què va ser sol·lici

Sil·lenci administratiu:

Finalitzat el termini de resolució, si no s’ha produït cap resposta de l'administració, quedarà resolta de forma negativa per a la persona sol·licitant.

Import:

Taxa regulada en l'ordenança fiscal reguladora de taxa per a la realització d'activitats administratives amb motiu de l'obertura d'establiments i altres actuacions de caràcter ambiental i transmissions de la seua titularitat. Quota tributària exigible per

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de data 2 d'octubre de 2015).
Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.
Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
RD 143/2015 d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

Òrgan de resolució:

Secretari de la corporació municipal.

Recurs:

En tractar-se d'un acte de tràmit qualificat dels enumerats en l'article 112.1,1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que, almenys, determina la impossibilitat de continuar el procediment en matèria d'activitats, contra aquest cap la interposició de:
 
a)         Recurs administratiu de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan municipal que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de l'acte.
 
b)         Recurs contenciós administratiu, directament, davant del jutjat contenciós administratiu de la província de València que, per torn de repartiment, li corresponga, en el termini de:
a) dos mesos comptats des de la notificació d'aquest acte, si no s'interposa recurs de reposició potestatiu;
b) dos mesos, comptats des de l'endemà en què es notifique la resolución del recurs de reposició;

On dirigir-se:

Planejament, Gestió i Infraestructures

Impresos:

Tornar Tramitar ara