Tràmits

Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic

Certificat municipal previst a l´article 65 de la LLei de Turisme 15/2018 de 7 de juny, de la Generalitat, sobre la compatibilitat urbanística d´aquest ús per a vivendes d´ús turístic.

Són habitatges d´ús turístic els inmobles complets, siga quina siga la tipología que, amb l´informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, se cedisquen mitjancant preu habitualment en condicions d´inmediata disponibilitat i amb fins d´interés turístic, de vacances o de oci.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualssevol persona física i jurídica

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Complimentar l´imprés oficial, pagar la taxa i adjuntar la documentació corresponent

 

Documentació necessària:

- Imprés oficial degudament complimentat (firmat, electrónicament en cas de presentación telemática)
- Plànol de situació de la vivenda en el planejament municipal.
- Carta de pagament de la taxa per expedició de certificat.
- Si la persona sol·licitant de la llicència fóra una persona jurídica (societat o comunitat de béns), haurà d’aportar fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat o contracte de constitució de la comunitat de béns, fotocòpia del CIF i fotocòpia del NIF/DNI de la persona que la represente legalment, acreditant aquesta representació.
En el cas de representació de la persona sol·licitant (un altre particular, un tècnic, etc.) caldrà acreditar la representació en els termes indicats en la Llei 39/2015.

Observacions:

És necessari que la vivenda dispose de cédula d´habitabilitat, llicéncia o declaració responsable d´ocupació

No procedeix l'emissió d'informe de compatibilitat urbanística per a vivendes d'us turistic en sol no urbanitzable.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Atés que és un informe urbanístic no es produeix silenci positiu

Import:

60 €

Normativa aplicable:

LLei 15/2018 de 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat
Decret 92/2009 de 3 de juliol, del Consell, pel qual aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, viles, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Òrgan de resolució:

Certificat d´informe municipal, firmat per Alcaldia i Secretari General

Recurs:

Recurs potestatiu de reposició en el termini d’1 mes o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Impresos:

Tornar Tramitar ara