Tràmits

Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic

Són habitatges d'ús turístic els immobles complets, de qualsevol tipologia, que compten amb l'informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, se cedisquen mitjançant un preu de manera habitual en condicions d'immediata disponibilitat i amb finalitats turístiques, de vacances o d'oci, en la Comunitat Valenciana.
Aquest informe municipal de compatibilitat urbanística de l'ús d'habitatge turístic, certificat pel secretari municipal, serveix per a acreditar davant la conselleria competent en matèria de turisme, la compatibilitat de l'ús d'habitatge turístic amb el planejament urbanístic i en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest i s'emet als efectes previstos en l'article 65 de la Llei de Turisme 15/2018 de 7 de juny, de la Generalitat Valenciana.
La inscripció dels habitatges d'ús turístic s'ha de realitzar en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Turisme mitjançant la presentació d'una declaració responsable. Preguntes freqüents (FAQ) habitatges d'ús turístic de la Generalitat Valenciana.
En realitzar aquesta inscripció s'ha d'aportar obligatòriament el certificat de compatibilitat urbanística per a habitatge d'ús turístic que emet l'Ajuntament, on es declararà responsablement, que es disposa de llicència d'ocupació o cèdula d'habitabilitat de l'immoble.

Tipus de sol·licituds

Existeix la següent sol·licitud, el model específic de la qual es troba en la seu electrònica  Certificats de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretén obtindre la informació, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.)
- Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o bé de manera presencial en l'Oficina d'atenció a la ciutadania, a la plaça de la Constitució número 10.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol•licitar durant tot l'any.

Passos a seguir:

Presentació de l'imprés de sol·licitud, junt amb la documentació assenyalada en l'apartat “documentació necessària” i pagament de la taxa.

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.

Es considera de caràcter essencial:

  1. Model de sol·licitud en  imprés específic  de certificat de compatibilitat urbanística per a habitatges d’ús turístic degudament emplenat (i firmat).
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
  3. Justificant de l’abonament de les taxes.
  4. Plànol de situació de l’habitatge en el plantejament municipal, referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el del fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre   

Observacions:

No procedeix l'emissió d'informe de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic en sòl no urbanitzable.

No procedeix l'emissió d'informe de compatibilitat urbanística per a habitatges d'ús turístic en habitatges protegits o similar (VPO) vigents.

Cal que l'habitatge dispose de cèdula d'habitabilitat, llicència o declaració responsable d'ocupació.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

No procedeix.

Import:

Segons l’Ordenança fiscal: Certificats 60 €.

Normativa aplicable:

- Llei 15/2018 de 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat.

- DECRET 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d’aprovació del Reglament regulador de l’allotjament turístic a la Comunitat Valenciana

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

No procedeix.
 

On dirigir-se:

Planejament, Gestió i Infraestructures

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara