Tràmits

Confirmació de residència d'estrangers comunitaris

D'acord amb allò acordat pel Consell d'Empadronament, es realitzaran comprovacions periòdiques de la continuïtat de residència a tots els ciutadans estrangers de la Unió Europea i dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, així com els que sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència en règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquells que tenen autorització de residència permanent, sense pertànyer a aquests països.
Aquesta confirmació es realitza per requeriment de l'Ajuntament, cada cinc anys, comptats des de l’alta o canvis en el Padró Municipal d'Habitants.
El tràmit en menors d'edat el podran realitzar els pares o tutors legals.

Qui pot sol·licitar-ho:

·Els ciutadans estrangers de la Unió Europea i dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
·Els ciutadans estrangers amb targeta de residència comunitària.
·Els ciutadans estrangers no comunitaris que disposen d'autorització de residència permanent.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) amb cita prèvia.
Online en la seu electrònica.

Documentació necessària:

- Acta de comprovació de residència. 
- Els ciutadans de la Unió Europea presentaran el certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb el passaport o document d'identitat del seu país en vigor.
- La resta de nacionalitats: original i fotocòpia del passaport o targeta de residència en vigor.

Termini de resolució:

Immediat en el moment de presentar la documentació.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local.
·Llei 14/2003 que modifica la Llei 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
·Acord del Consell d’empadronament en sessió de data 27/06/2008.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Tornar Tramitar ara