Tràmits

Venda no sedentària carros i llibres en llocs aïllats per a festes i moros i cristians 2021

Concessió d'autorització en régim de concurrencia competitiva, de llocs aïllats per a la venda no sedentària en el municipi de Dénia, durant les festes Patronals de la Santíssima Sang, Sant Roc i Moros i Cristians de l'any 2021, així com l'exposició i venda de la fira del llibre 2021

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques i jurídiques interessades

Quan es pot sol·licitar:

10 dies hàbils des de la publicació en el BOE (del 29 de març fins al 13 d'abril de 2021 ambdós inclosos)

Passos a seguir:

Presentar sol.licitud d'autorització de venda no sedentària, per a carros o per a llibres 2021, annex 1 (segons siga el cas), i l'annex II model de declaració responsable

Documentació necessària:

Les sol·licituds de participació s'ajustaran al model establit en l'Annex I d'esta convocatòria al què s'acompanyarà la documentació següent:
1.- En el cas de persones físiques, còpia del DNI.
En el cas de persones jurídiques, escriptura pública de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre Mercantil corresponent (si és el cas) i còpia del CIF de la societat. A més haurà de designar un soci o un empleat que vagen a exercir l'activitat en nom de la societat i la documentació acreditativa de la personalitat i poders de representació del representant legal de la persona jurídica, qui ha de firmar la petició.
En el cas de no ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, document acreditatiu de la residència legal a Espanya.
2.- Certificat o Declaració Censal d'alta en l'impost d'activitats econòmiques, expedit per l'Agència Tributària.
3.- Fotocòpia de l'últim rebut de pagament de la Seguretat Social o de l'alta en el règim de seguretat social que corresponga de la persona sol·licitant.
4.- Certificat actualitzat d'estar al corrent en el pagament amb l'Agència Tributària.
5.- Certificat actualitzat d'estar al corrent del pagament de la Seguretat Social o autorització perquè siga consultat per l'Ajuntament de Dénia. Així mateix, haurà d'autoritzar l'Ajuntament de Dénia perquè incorpore d'ofici en l'expedient certificats d'estar al corrent en els deutes municipals.
6.- Còpia íntegra de la pòlissa del segur de responsabilitat civil i rebut justificatiu del pagament.
7.- Una fotografia de la instal·lació a realitzar corresponent als carros (màxim 3 metres) i per als que estiguen interessats a participar en un lloc de 10 metres en la fira del llibre, s'aportarà fotografia de l'expositor.
8.- Indicació del lloc al que s'opta (només un), per a falles i festes de juliol i agost.
9.- Declaració responsable en què es manifesta que es complixen els requisits previstos en el Decret 65/2012, de de 20 d'abril del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana, que està en possessió de la documentació que ho acredita i el compromís de mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització (annex II) , junt amb còpia del DNI o NIE i compromís compliment de normativa sanitária per a prevenir la Covid-19.
10.- Documentació justificativa dels mèrits al·legats en la sol·licitud de participació per mitjà de de presentació de documents.
11.- Determinació del lloc al que aspiren

Observacions:

Cada sol·licitant podrà optar a un únic lloc. En el cas de presentació de més d'un lloc per una mateixa persona física o jurídica quedarà automàticament fora del procediment.

Termini de resolució:

10 dies a comptar de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

Ordenança fiscal

Normativa aplicable:

Decret 65/2012, de 20 d'abril, pel qual es regula la venda no sedentària en la Comunitat Valenciana
Bases aprovades per a l'any 2021
Normativa sanitària per a prevenir Covid-19

Òrgan de resolució:

Regidor delegat de Protecció Ciutadana

Recurs:

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució
Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara