Tràmits

Sol·licitud de participació en processos selectius de Persona Funcionari de Carrera i Personal Laboral Fix

Permet presentar la sol·licitud per a participar en els processos convocats per a la selecció d'empleats públics, bé com a personal funcionari de carrera o personal laboral fix. Aquests processos es regeixen d'acord amb la respectiva convocatòria pública i per les seues respectives bases, en les quals es garanteixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que complisca els requisits exigits en la corresponent convocatòria

Quan es pot sol·licitar:

Durant el termini assenyalat en cada convocatòria

Passos a seguir:

Una vegada obert el termini de presentació d'instàncies indicat en cada convocatòria, es podrà presentar:

Documentació necessària:

Observacions:

Pagament de la taxa de drets d'examen segons ordenança fiscal vigent en el seu moment (http://www.denia.es/va/institucion/normativa/index.aspx), a través del document d’autoliquidació que es genera en l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/inici/altres/index.aspx):
- Es pot pagar telemàticament en el moment de la generació del document d’autoliquidació en la pàgina web municipal.
- En les entitats col·laboradores que apareixen en el dors del document d'autoliquidació.
- O mitjançant targeta de crèdit a través del caixer automàtic municipal disponible en la OAC.

Sil·lenci administratiu:

No procedeix

Import:

Segons ordenança fiscal vigent en el seu moment que pot consultar en el següent enllace http://www.denia.es/va/institucion/normativa/index.aspx

Normativa aplicable:

- Bases específiques de cada convocatòria.
- Bases generals aprovades per acord plenari definitiu de data 31 de maig de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 113 de 14 de juny de 2012.
- Reglament municipal de les borses de treball temporal que pot consultar en el següent enllace http://www.denia.es/va/institucion/normativa/index.aspx
- Legislació vigent que regula l'accés a la funció pública local.

Òrgan de resolució:

Alcalde/ssa o òrgan en qui delegue

Recurs:

Contra les bases específiques que regeixen cada convocatòria, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar, previ al contenciós-administratiu, recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà hàbil al de la seua publicació en el Diari d'abast comarcal, i davant el mateix òrgan que les haguera aprovades, o presentar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
En qualsevol moment, sempre abans de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Dénia podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries mitjançant l'adopció de la resolució corresponent, que serà publicat en la forma prevista en les bases específiques de cada convocatòria.
 

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara