Tràmits

Ajuda econòmica familiar

Ajuda econòmica familiar, prenent com a referència l’impost de béns immobles de naturalesa urbana i la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans, per a persones en atur de llarga durada, famílies nombroses, monoparentals, jubilats i pensionistes amb un nivell de renda baix, exercici 2018.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar aquestes ajudes, titulars dels rebuts o les persones que hagen acreditat el pagament d’aquests dins del termini voluntari, o bé, aquelles persones que tinguen concedit l'emplaçament o fraccionament de pagament en termini voluntari al moment de la sol·licitud de la subvenció.

En cas que el rebut siga girat a nom del cònjuge: hauran d’aportar còpia del llibre de família, còpia de l’escriptura de compravenda, i/o document que acredite aquesta circumstància, així com l’acreditació de béns de guanys.

En tot cas, la renda de la unitat familiar en l’any 2017, no podrà superar, en cap cas, 21.054,85 € (2,8 voltes el valor de l’IPREM anual per a l’any 2018: 7.519,99 €/any).

El valor màxim cadastral de la vivenda habitual serà 32.400 euros.


A més hauran de reunir els requisits següents:

Estar empadronat en el municipi de Dénia.
Ser subjecte passiu en l’IBI de naturalesa urbana i en la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans, en qualitat de propietari del bé immoble.
No ser propietari d’un altre immoble diferent d’aquell per al qual se sol·licita l’ajuda, excloent-se el garatge i/o traster de la vivenda habitual de conformitat amb l’IRPF.
Mantindre la residència efectiva en el domicili assenyalat en la sol·licitud d’ajuda i que ha de correspondre amb el dels rebuts girats objecte d’aquesta.

Els destinataris de l’ajuda seran:

Persones en atur de llarga durada (12 mesos o més)
Famílies nombroses
Famílies monoparentals
Jubilats i pensionistes amb un nivell de renda baix

Quan es pot sol·licitar:

Del 15 al 28 de novembre de 2018.

Passos a seguir:

S’ha de presentar la sol·licitud, junt amb la documentació, en el registre general de l’Ajuntament de Dénia (oficina d’atenció al ciutadà) situat en la plaça de la Constitució núm. 10, o a través dels mitjans telemàtics establits per a això a la seu electrònica de l’Ajuntament, o per qualsevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015.

Horari d’atenció i  registre de sol·licituds: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 9 a 18 h, en l’oficina d’atenció al ciutadà.
 

Documentació necessària:

Instància de sol·licitud d’ajuda econòmica familiar prenint com a referència l’IBI, la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus.
 
Junt amb la sol·licitud s’exhibirà l’original dels documents següents, per a la seua inclusió escanejada en l’expedient:
 
.- NIF, NIE o passaport de la persona sol·litant.
 
.- Mantenimient de tercers degudament complimentat, s’aporta l’original.
 
.- Rebut original per al seu acarament, del rebut de l’immoble de naturalesa urbana i rebut de la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans de la vivenda habitual abonat o la seua domiciliació bancària i/o documentació acreditativa del seu emplaçament o fraccionament de l’exercici 2018.
 
.- Llibre de família (per al cas en què el rebut de l’IBI i la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació estiga girat a nom del cònjuge).
 
.- Autorització a l’Ajuntament de Dénia de sol·licitud de dades a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar majors d’edat o menors que perceben ingressos.
 
En cas que no hagueren tingut l’obligació de presentar la declaració de la Renda, caldrà presentar el certificat negatiu amb la informació fiscal.
Si algun dels membres computables per al càlcul de la renda no haguera generat ingressos amb retenció de l’IRPF l’any 2017, la situació econòmica s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació del certificat de la vida laboral i el certificat d’ingressos econòmics o nòmines expedit per l’empresa ocupadora corresponent a l’any 2017.
Per a les persones sol·licitants que no residien en el país l’any 2017 o que mancaren d’activitat econòmica en l’esmentat any, certificat de vida laboral i certificat d’ingressos o nòmines corresponents al 2018.
 
La falta de presentació davant l’Administració Tributària de la declaració de l’IRPF per algun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats per la legislació vigent serà motiu de denegació de l’ajuda.
 
.- En cas de família nombrosa: títol o carnet de família nombrosa en vigor.
 
.- En cas de família monoparental: títol de família monoparental, d’acord amb el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, per la qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. Si no es disposa d’aquest carnet, la condició de família monoparental també es pot acreditar mitjançant l’aportació del llibre de família i el certificat de defunció en cas de viudetat o de la sentència judicial ferma de separació o divorç, acompanyada de resolució d’impagament de la pensió d’aliments i del certificat municipal de convivència. Cal tindre en compte que, la convivència de la mare o pare solters, separats, divorciats o viudos, amb una altra persona amb la qual mantinguen una relació d’afectivitat, encara sense regularitzar, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis que tinguen atribuïts.
 
.- Certificat del SERVEF (servei valencià d’ocupació i formació) que acredite la seua situació de persona desocupada i la durada en aquesta situació.
 
.- En cas de pensionista i/o jubilat, documentació que acredite aquesta circumstància.
 
.- Les sol·licitudes hauran d’anar signades pels representants legals o titulars que tindran la consideració de persones sol·licitants. La presentació de la sol·licitud implicarà l’autorització a l’Ajuntament de Dénia perquè, en nom de la persona sol·licitant, realitze totes les gestions i consultes a altres administracions pertinents per a la tramitació d’aquestes ajudes.
 
De la mateixa manera, la presentació de la sol·licitud suposarà la declaració responsable per part de la persona sol·licitant de no estar incurs en cap dels casos recollits en l’art. 13.2 de la Llei general de subvencions.
 
La inexactitut, falsetat o omissió de dades essencials, o l’incompliment dels requisits exigibles d’acord amb la legislació vigent per a l’obtenció de la subvenció determinarà la denegació de l’ajuda o, si és el cas, el reintegrament de la subvenció, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguen ser exigides.
 
D'acord amb la normativa de protecció de dades en vigor, la informació facilitada serà incorporada dins del fitxer de subvencions d'aquest Ajuntament amb la finalitat de resoldre la subvenció sol·licitada. Excepte per obligació legal, les dades no seran cedides a tercers. L'Ajuntament de Dénia, se sotmet al compliment de la seua obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a l’obligació de tractar-les amb confidencialitat. La persona sol·licitant podrà exercitar en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, supressió i oposició. La informació addicional sobre aquesta matèria pot ser consultada en la web https://oac.denia.es/es/index.aspx

Observacions:

Publicat en el BOP el 14 de novembre de 2018.

Termini de resolució:

Tres mesos

Sil·lenci administratiu:

Desetimatori

Normativa aplicable:

Bases i convocatòria de l’ajuda econòmica familiar, prenent com a referència l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, la taxa de recollida, transport, tractament i eliminació de residus urbans, per a persones en atur de llarga durada, famílies nombroses, monoparentals, jubilats i pensionistes amb un nivell de renda baix, aprovats per la Junta de Govern Local el dia 31 d’octubre de 2018.

Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de subvencions i ordenança general reguladora de la concessió de subvencions en l’Ajuntament de Dénia (BOP Alacant núm. 113 de 13-06-2014) i pel Pla estratègic de subvencions 2018.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

Recurs:

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara