Tràmits

Sol·licitud de bústies pluridomiciliàries en el municipi de Dénia - Ampliació de bateries

L'Ajuntament està tramitant l'adjudicació de la 2ª fase de les noves bateries de bústies concentrades en les zones de les Rotes-Montgó, Deveses i Marines. Aquesta instal·lació consisteix en la realització, en terrenys de domini públic municipal, de la corresponent obra civil i instal.lació de nous moduls. L'Ajuntament ha aprovat un preu públic perquè l'adquisició inicial siga una concessió per un període de 12 anys. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar la bústia sols les persones propietàries de la vivenda.

Quan es pot sol·licitar:

Del 22 de novembre al 22 de desembre, ambdós inclosos.

Passos a seguir:

Caldrà presentar instància general (https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=1), amb la documentació, amb cita prèvia (https://oac.denia.es/va/inici/cita/pre.aspx) en el Registre General de l'Ajuntament de Dénia (Oficina d'atenció al ciutadà), situada en la plaça de la Constitució núm. 10, o a través dels mitjans telemàtics establits a l'efecte en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Documentació necessària:

- Fotocòpia del DNI, NIE o passaport  de la persona propietaria sol·licitant.
- Rebut de l'impost de béns immobles (IBI), o justificant que acredite la propietat de la vivenda.
- En cas d'actuar com a persona representant, autorització degudament signada, amb còpia del document o d'identificació de la persona representada.
- Justificant del pagament de la taxa que ascendeix a 108,90 € (IVA inclòs).

Observacions:

Les persones que ja tenen formalitzada la sol·licitud amb data anterior a este acord de la Junta de Govern del 17 de novembre, rebran les instruccions necessàries al correu electrònic que van indicar en la documentació presentada o, si no hi constara, se’ls avisarà per telèfon.
No s'inclou, i per tant correrà a càrrec dels usuaris, els serveis següents: el manteniment i neteja, la vigilancia i control (excepte el servei general de policia local en la zona). No obstant, l'Ajuntament conservarà en tot moment la titularitat del servei i podrà fer les tasques de direcció, gestió, vigilància i control que estime oportunes.
En cas que els propietaris no tinguen cura de la bústia o l'abandonen, l'Ajuntament podrà fer les tasques de manteniment o reposició que crega necessàries, i repercutirà sobre els propietaris les despeses corresponents segons els mòduls als quals es refereix l'article 4B del preu públic.

Normativa aplicable:

Extracte BOP 24/10/2018 http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/24_203/2018_010542.pdf

Òrgan de resolució:

Alcaldia

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Tornar Tramitar ara