Tràmits

Sol·licitud de bústies pluridomiciliàries en el municipi de Dénia

L'Ajuntament instal·larà bústies concentrades en les zones de les Rotes-Montgó, Deveses i Marines. Aquesta instal·lació consisteix en la realització, en terrenys de domini públic municipal, de la corresponent obra civil i adquisició i primera instal·lació de les bústies (alta del servei). L'Ajuntament ha aprovat un preu públic perquè l'adquisició inicial siga una concessió per un període de 12 anys. 

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar-les i pagar el preu públic de les bústies les persones que reunisquen els requisits següents:
- Propietaris que van registrar la sol·licitud prèvia.

Quan es pot sol·licitar:

Del 5 al 30 de novembre de 2018

Passos a seguir:

Caldrà presentar la sol·licitud, amb la documentació, en el Registre General de l'Ajuntament de Dénia (Oficina d'atenció al ciutadà), situada en la plaça de la Constitució núm. 1, de dilluns a divendres de 16 a 19 hores, o a través dels mitjans telemàtics establits a l'efecte en la seu electrònica de l'Ajuntament, que en aquest cas es sol·licitarà prèviament l'autoliquidació per a fer el pagament.

Documentació necessària:

- Fotocòpia de la sol·licitud prèvia presentada en els mesos de juliol i agost de 2018.
- Fotocòpia del DNI, NIE, passaport, permís de residencia del propietari sol·licitant.
- Rebut de l'impost de béns immobles (IBI), o justificant que acredite la propietat de la vivenda.
- Pagament de la taxa de 108,90 euros (IVA inclòs).
- En cas d'actuar com a persona representant, autorització degudament signada, amb còpia del document o d'identificació de la persona representada.

Observacions:

No s'inclou, i per tant correrà a càrrec dels usuaris, els serveis següents: el manteniment i neteja, la vigilancia i control (excepte el servei general de policia local en la zona). No obstant, l'Ajuntament conservarà en tot moment la titularitat del servei i podrà fer les tasques de direcció, gestió, vigilància i control que estime oportunes.
En cas que els propietaris no tinguen cura de la bústia o l'abandonen, l'Ajuntament podrà fer les tasques de manteniment o reposició que crega necessàries, i repercutirà sobre els propietaris les despeses corresponents segons els mòduls als quals es refereix l'article 4B del preu públic.

Normativa aplicable:

Extracte BOP 24/10/2018 http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2018/10/24 203/2018 010542.pdf

Òrgan de resolució:

Alcaldia

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Impresos:

Tornar Tramitar ara