Tràmits

Sol.licitud de participació com patrocinador / col.laborador esdeveniment DNA

Té per objecte la participació com Patrocinador/Co-patrocinador o Col·laborador en l'esdeveniment gastronòmic DNA que tindrà lloc durant els dies 29 i 30 de setembre de 2018, de conformitat amb l'Ordenança Municipal reguladora dels patrocinis privats d'activitats municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ostentar la condició de patrocinador les persones físiques o jurídiques sotmeses a dret privat, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d'obrar:

- Que no estiguen incurses en cap de les prohibicions per a contractar amb l'administració pública, de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de contractació del sector públic.

- Que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb l'Ajuntament de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

Des del 31/08/2018 al 20/09/2018

Passos a seguir:

Presentar l'imprés de sol·licitud de participació com PATROCINADOR/COL.LABORADOR degudament omplit i amb tota la informació sol·licitada dins del termini de presentació. Les presentacions de sol·licituds es realitzaran conforme el que disposen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podent presentar-se de forma:

Telemàtica: A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia

Presencial: Presentant la sol·licitud i la documentació adjunta en les oficines d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Dénia síties en Plaça Constitució, 10.

El horari d'atenció al públic de les quals és:

Dilluns, dimecres i divendres: De 9.00 a 14.00 hores.
Dimarts i dijous: De 9.00 a 18.00 hores.

Així mateix la presentació podrà presentar-se per qualsevol dels mitjans que establix l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació necessària:

La sol·licitud de participació específica com PATROCINADOR/COL.LABORADOR en l'esdeveniment DNA, degudament omplida junt amb la documentació següent:

- DNI, NIE, Passaport, Permís de Residència del sol·licitant.
- Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre corresponent (jurídiques) .
- Còpia del CIF de la Societat.
- Poder de representació del representant legal de la persona jurídica que firma la sol·licitud.

Observacions:

Els patrocinis hauran de formalitzar-se en un document administratiu (Conveni) conforme disposa l'Ordenança Municipal reguladora dels patrocinis privats d'activitats municipals.

Les propostes seran objecte d'estudi per la Comissió Tècnica de Patrocionio de les ofertes presentades pel qual es seleccionaran les més avantatjoses de conformitat amb els criteris establits en l'article 14.10 de l'Ordenança Municipal reguladora dels patrocinis privats d'activitats municipals, així com dels específics de la convocatoria

Import:

Es troben determinats en el dossier de participació com Patrocinador/Col.laborador de l'esdeveniment DNA que podran descarregar-se en documents relacionats, així com en el formulari de sol·licitud.

Normativa aplicable:

- Ordenança Municipal reguladora dels patrocinis privats d'activitats municipals.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan de resolució:

Junta de Govern Local

On dirigir-se:

Turisme

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara

2018 Ajuntament de Dénia | CIF: P0306300E | Plaça de la Constitució, 10 · 03700 Dénia | 965 780 100