Tràmits

Sol·licitud de gual permanent, laboral, nocturn i extra radi

Està subjecte a Autorització Municipal l'accés de vehicles a l'interior d'immobles quan siga necessari creuar voreres o altres béns de domini i ús públic o que supose un ús privatiu o una especial restricció de l'ús que corresponga a tots els ciutadans respecte a tots béns o impedisca l'estacionament o parada d'altres vehicles en el front pel qual es realitza l'accés.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que siga titular de l'establiment o local o que dispose el dret d'ús del mateix i siga titular d'una llicència d'obertura per a realitzar una activitat d'entrada i eixida de vehicles.
En el suposat que el titular de l'establiment no siga la persona, física o jurídica, propietària del local per al qual es demana el gual,serà necessari que la propietària signe una declaració manifestant que coneix la sol·licitud de gual cursada i està conforme amb la mateixa.
En el cas de comunitat de propietaris: El representant legal de la comunitat, que podrà també ser la persona que ostenta l'administració de la comunitat, acreditant aquesta circumstància adequadament.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:
Presencial: La instància la pot trobar a l'Oficina d'atenció a la ciutadania o bé la pot descarregar en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establida en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:

  1. En l'Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableix.
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixen les disposicions vigents.
Telemàtic: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb.

D’acord amb allò que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques per medis electrònics, al menys els següents subjectes:
  1.  Persones Jurídiques
  2. Les entitats sense personalitat jurídica
  3. Els qui exerceixen l’activitat professional per la qual es requereix col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En aquest cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
  4. El qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  5. Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquesta per raó de la seua condició d’empleat públic, en la forma en la qual es determine reglamentàriament per cada Administració.
Tipus de guals:
Permanent:

Garatge privat o de comunitat de propietaris amb més de 3 vehicles i una superfície mínima de 60 m2
Garatge públic amb una capacitat superor a 10 places i tallers amb una cabuda superior a 10 vehicles, sempre que acrediten que presten serveis d'urgència.
Garatges destinats a vivenda unifamiliar.
Edificis o instal·lacions d'equipaments comunitaris de caràcter sanitari, hospitals i ambulatoris.
Gasolineres, estacions de servici, venda de carburants.
Aparcaments de promoció pública
Edificis destinats a organismes oficials, quan la natura d'aquests així ho exigeix.
Laboral:
S'atorga a les següents activitats:
Tallers amb una capacitat inferir a 10 vehicles o si tenen una capacitat superior, no justifiquen que presten un servei de gual permanent.
Obres de construcció, enderrocament, reforma i reparació d'edificis
Magatzems d'activitats comercials
Concessionaris d'automòbils, compravenda de vehicles usats i lloguer sense conductor.
Altres característiques anàlogues.
L'horari laboral, s'estableix des de les 08,00 hores fins a les 20,30 hores excepte diumenge i festiu.
Nocturn
Garatge destinat a comunitat de propietaris o propietari individual amb capacitat inferior a 4 vehícles
Garatge de comunitat amb capacitat de local superior a 10 vehicles en el cas que així es sol·licite.
L'horari serà de 21,00 a 09,00 hores tots els dies de la setmana.
Zones d'extrarradi:
Es podrà concedir gual a la zona d'extrarradi, entenent per tals, les rotes, les marines, campusos i altres similars que es troben fora del casc urbà. Les condicions per a la seua autorització es concreten en vivendes unifamiliars, amb eixida a la via pública, amb espai suficient per a, al menys un vehicle, amb la finalitat de garantir la lliure eixida de vehicles.
Procediment a seguir:
Presentada la instància, es procedeix a revisar la documentació aportada i es demana informe a la policia local i als serveis afectats (urbanisme, medi ambient, etc.). Completada la documentació s'emetrà informe jurídic i a continuació es dictarà la resolució procedent.
Cal tenir present les següents indicacions:
1.- En el cas de garatge privat en una comunitat de propietaris, serà imprescindible aportar llicència de primera o successives ocupacions que incloga expressament el garatge. En el cas d'edificis antics, caldrà justificar que es disposa de llicència d'obertura per a garatges o, alternativament, llicencia de primera o successives ocupacions.
2.- En el cas de l'existència d'un establiment en el qual resulte inherent l'entrada i eixida de vehicles (per exemple, taller de repació de vehicles, etc.), caldrà identificar la llicència d'obertura que permet l'autorització de gual.
 

Documentació necessària:

1. Documentació necessària en tots els casos:
a) Acreditació de la identitat del sol·licitant (DNI o targeta de residència, si es persona física. Escriptura pública de constitució de la societat si és persona jurídica o documentació acreditativa de la identitat si es tracta d'una entitat sense personalitat jurídica).
b) Si la persona sol·licitant actua per representació (haurà d'aportar el document acreditatiu d'aquesta).
c) Justificant del pagament de la taxa de 40 euros
d) Document acreditatiu del títol de propietat del local. Si la persona sol·licitant no és la propiètaria, el document pel qual se li atribueix l'ús del local (contracte d'arrendament, etc.).
e) Si la persona solicitant no és la  propietària: Document firmat per la propietat en el qual manifeste que té coneiximent de la petició de gual i la seua conformitat expressa, vista la seva condició de substitut del contribuent (podeu consultar model en seu electrònica)
f) Llicència de primera o successives ocupacions que incloga el local (serà suficent amb indicar un número d'expedient per a la seua identificació per part de l'oficina tramitadora)
g) Indicació del número de llicència d'obertura o qualsevol altra dada que permeta la seua identificació per part de l'oficina tramitadora (cal que es tracte  d'una activitat que resulte inherent l'entrada i eixida de vehicles i vinga expressament contemplada a la llicència).
h) Plano d'ocupació amb amplària del carrer.
h) Plano de la fatxada escala 1.50 delimitant gual i haurà de constar les mesures de l'ample de la porta, la demarcació en groc, en la vorera, que haurà d'incloure l'espai necessari per a la maniobra d'entrada i eixida de vehicles al local, que serà com a mínim de 1/2 metre per costat respecte al mesurament de la porta
i) Si cal fer obres d'adaptació: Sol·licitud o comunicació de la llicència d'obra (és suficient amb identificar número d'expedient, registre d'entrada o qualsevol altra data que permeta la seua identificació per l'oficina tramitadora)
2. En el cas de gual privat per a 3 vehicles:
a) Documentació completa i en vigor dels 3 cotxes que pretenen ubicar a l'interior d'un local que dispose com a mínim de 60 m2. 
b) Cal demostrar, amb la documentació corresponent i informe municipal, que donarà cabuda a 3 cotxes. Cal portar permís de circulació amb ITV en vigència.
3. En el cas de 5 vehicles en garatge privat cal llicència d'obertura o primera ocupació.


 

Observacions:

L'Administració podrà inicial d'ofici la concessió de gual en aquells casos en els quals es tinga coneixement d'un particular del dret que li atorga una llicencia municipal per a activitat de garatge, en aquest cas, es procedirà al seu atorgament i alta en els padrons municipals afectats, moment a partir del qual quedarà subjecte al compliment de les obligacions derivades de l'ordenança substitutiva i fiscal.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Import:

40 € en el moment de presentar la sol·licitud 39 € una vegada concedida l'autorització de gual per a adquisició de les plaques.

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal de Tràfic i Circulació
Ordenança Fiscal

Òrgan de resolució:

Regidor Delegat de Protecció ciutadana

Recurs:

Contra la resolució podrà interposar Recurs Potestatiu de Reposició en un mes des de la notificació de la davant de l'Ajuntament i alternativament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació davant el jutjat del contenciós administratiu d'Alacant, si la resolució és expressa. Si la resolució és presumpta el termini per a interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de 6 mesos des de la resolució presumpta.
 

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara