Tràmits

Sol·licitud de participació en processos selectius de borsa de treball temporal

Permet presentar la sol·licitud per a participar en els processos convocats per a la selección d'empleats públics, bé com a personal funcionari interí o com a personal laboral temporal. Estos processos es regixen d'acord amb la respectiva convocatòria pública i per les seues respectives bases, en les que es garantixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 

Enllaç a CONVOCA

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que complisca els requisits exigits en la corresponent convocatòria.

Quan es pot sol·licitar:

Dins del termini indicat en la corresponent convocatòria

Passos a seguir:

Una vegada obert el termini de presentació d'instàncies indicat en cada convocatòria, es podrà presentar únicament a través de CONVOCA  amb l'enllaç que s'especifica a continuació:

Enllaç a CONVOCA

Passos a seguir:
A continuació haurà de seleccionar l'opció INSCRIURE'S   amb l'autenticació i signatura electrònica, i seguir els passos indicats

Documentació necessària:

 

Observacions:

Pagament de la taxa de drets d'examen segons ordenança fiscal vigent en el seu moment (http://www.denia.es/va/institucio/normativa/index.aspx), a través del document autoliquidatiu que es genera en la pàgina web de l'Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es/va/inici/altres/index.aspx) :
- Es pot pagar telemàticament en el moment de la generació del document autoliquidatiu en la pàgina web municipal.
- En les entitats col•laboradores que apareixen en el dors del document d'autoliquidació.
- O per mitjà de targeta de crèdit a través del caixer automàtic municipal disponible en l'OAC

Sil·lenci administratiu:

No procedeix

Import:

Segons ordenança fiscal vigent http://www.denia.es/es/institucio/normativa/

Normativa aplicable:

- Bases específiques de cada convocatòria.

- Bases generals aprovades per acord plenari definitiu de data 31 de maig de 2012 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 113 de 14 de juny de 2012.

- Reglament municipal de les borses de treball temporal que pot consultar en el següent enllaç http://www.denia.es/va/institucio/normativa/

- Legislació vigent que regula l'accés a la funció pública local

Òrgan de resolució:

Alcalde o òrgan en qui delegue

Recurs:

Contra les bases específiques que regixen cada convocatòria, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar, previ al contenciós-administratiu, recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà hàbil al de la seua publicació en el Diari d'abast comarcal, i davant del mateix òrgan que les haguera aprovat, o presentar directament recurs contenciós-administratiu davantd el Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos.
En qualsevol moment, sempre abans de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos, l'Alcaldía-Presidencia de l'Ajuntament de Dénia podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries per mitjà de l'adopció de la resolución corresponent, que serà publicat en la forma prevista en les bases especifiques de cada convocatòria

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar