Tràmits

Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants


El Padró d'Habitants és el registre administratiu que acredita la residència i el domicili dels veïns i les veïnes  del municipi. Tota persona que viva a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró d'Habitants del Municipi en el qual residisca habitualment.
Qui viva en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el qual habite durant més temps a l'any.
Els/les menors d'edat no emancipats/des, tindran el mateix veïnatge que els seus progenitors/as  o tutors/as legals  i en el seu defecte la dels seus representants legals.
Les persones amb discapacitat podràn realitzar tots els tràmits padronals sense necessitat de representant, excepte quan excepcionalment s'haja nomenat un/a representant judicial, que haurà d'acreditar aquesta circumstància. 
La inscripció en el Padró implicarà la baixa del municipi de procedència amb la mateixa data.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les persones majors d'edat, tant espanyoles com estrangeres que vulguen fixar la seua residència en el municipi.

Les que representen a menors d'edat o a persones amb discapacitat quan excepcionalment s'haja nomenat representant per resolució judicial.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:


Com realitzar el tràmit:


De manera presencial en l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC): amb cita prèvia que es pot sol·licitar en aquest enllaç: https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=25, o bé telefonar a l’OAC: 96 575 95 55, o mitjançant el correu electrònic oac@ayto-denia.es, o el codi QR.
 
De manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament, a través de l’enllaç següent:  https://oac.denia.es/es/tramits/cercador.aspx

En el tràmit telemàtic, cal adjuntar la documentació següent en format pdf: Quan l’OAC comprove la documentació presentada, si és correcta, es tramitarà l’empadronament i rebreu per correu electrònic la confirmació del tràmit. A partir d’aquest moment podreu obtindre els volants i certificats que necessiteu accedint a la vostra carpeta ciutadana. En cas contrari vos informarem de les deficiències observades perquè pugueu esmenar-les i finalitzar l’empadronament.

IMPORTANT:
 

Documentació necessària:


1.- Full d’inscripció padronal. S’emplenarà en l’OAC en el moment de realitzar el tràmit i el signaran totes les persones majors d’edat que s’hi inscriuen, o bé la persona representant legal.

Si el tràmit és telemàtic descarregueu el full padronal ‘Annex I’ i empleneu tots els camps. En aquest cas les signatures de les persones majors d'edat que s'inscriguen han de ser totes electròniques.

2. Per a acreditar la identitat:

- Persones espanyoles majors de 14 anys: DNI o passaport si procedeixen de l’estranger.

- Persones estrangeres de la Unió Europea i d’altres estats part de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, majors de 14 anys: certificat d’inscripció en el Registre UE (com no inclou fotografia anirà acompanyat del passaport o targeta d’identitat del país), o si encara no es disposa d’aquest certificat s’admetrà el passaport o targeta d’identitat del país.

- Persones no comunitàries majors de 14 anys: targeta d’identitat de persona estrangera (TIE) expedida per les autoritats espanyoles on figure el NIE, en cas de no tindre targeta es consignarà el passaport.
 -Persones menors de 14 anys, sense distinció de nacionalitat: Llibre de família o inscripció de naixement, i si tenen, document d’identificació personal.

3. Altes de persones menors d’edat:

En tots els casos es presentarà el llibre de família o certificat de naixement.

3.1.- Altes per naixement: es tramitarà d’ofici per comunicació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), o anticipadament a petició de les persones progenitores.

Casos d’empadronament:

3.2.- Empadronament amb les dues persones progenitores: el full padronal es signarà per ambdues. Si el tràmit el realitza una d’elles, es presentarà autorització de l’altra junt amb la còpia del document d’identificació personal, el model es facilitarà en l’OAC. (En el tràmit telemàtic, annex II).

3.3.-Si la persona menor s’empadrona amb una sola de les persones progenitores, quan no hi ha separació o divorci o encara no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia: el full padronal el signaran ambdues, o caldrà aportar autorització de la que no signe junt amb la còpia del document d’identificació personal, el model es facilitarà en l’OAC. (En el tràmit telemàtic, annex II).
Quan, excepcionalment, no es puga acreditar el consentiment, s’adjuntarà declaració responsable segons el model que es facilitarà en l’OAC. (En el tràmit telemàtic, annex III. No disponible en aquest moment, consulte en l'OAC).
 

3.4.- Empadronament quan existeix resolució judicial sobre la guarda i custòdia:

- Guarda i custòdia compartida: la persona menor s’empadronarà en el domicili que fixe la resolució judicial. (*)
Si la resolució no fixa el lloc d’empadronament, el full padronal el signaran les dues persones progenitores o s’aportarà prova documental que existeix un acord mutu, si no es pot acreditar l’acord, es presentarà una nova resolució judicial que es pronuncie expressament sobre l’empadronament. En aquest cas no és possible l’empadronament amb declaració responsable.
(*) Junt amb la resolució judicial, s’emplenarà la declaració responsable que l’esmentada resolució està en vigor.

-Empadronament amb la persona progenitora que té atribuïdes en exclusiva la guarda i custòdia: s’haurà de signar el full padronal per ambdues parts o aportar autorització de la persona que no signe junt amb una còpia del seu document d’identificació personal. Quan excepcionalment no es puga acreditar el consentiment, s’adjuntarà declaració responsable segons el model que s’arreplegarà en l’OAC, adjuntant la resolució judicial (en el tràmit telemàtic annex IV. No disponible en aquest moment, consulte en l'OAC).

3.5.- Altes de persones menors en domicili distint al de les persones progenitores que ostenten la seua guarda i custòdia:

Ambdues signaran el full padronal o es presentarà autorització d’ambdues acompanyant còpia dels documents d’identitat, el model es facilitarà en l’OAC (en el tràmit telemàtic, annex V), o excepcionalment s’admetrà l’autorització d’una d’elles junt amb la documentació o declaració responsable que corresponga segons els casos anteriors. La persona amb la qual s’empadronen signarà el seu consentiment en el full padronal. 

3.6. Persones menors tutelades o en acolliment: la representació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

4. Justificants de l’habitatge:

4.1.- Si és en propietat: rebut de l’Impost de Bens Immobles (IBI) de l’últim any –si està a nom de la persona que s’empadrona, no serà necessari aportar-lo, el justificant s’obtindrà de la base de dades de l’Ajuntament-, si no figura al seu nom es presentarà: escriptura, contracte de compravenda, usufructe o nota simple del Registre de la Propietat (sempre que la data d’expedició no supere els 3 mesos).
-Factura d’AIGUA de l’habitatge.

4.2.- Si és llogada: Contracte d’arrendament en vigor per a ús de residència habitual, acompanyat de:
-Rebut de lloguer pagat del mes en curs i
-Factura d’aigua de l’habitatge.
En cas de contractes prorrogats que excedeixen el previst en la Llei d’Arrendaments Urbans, haurà d’acreditar-se documentalment la pròrroga o conformitat de la part arrendadora.

4.3- En cas de NO SER HABITATGE EN PROPIETAT NI DISPOSAR DE CONTRACTE DE LLOGUER:
La persona propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge signarà el full padronal, l’autorització de l’empadronament o s’adjuntarà aquesta per escrit, aportant en els dos casos la justificació de l’habitatge d’acord amb els apartats anteriors i la seua identificació personal (en el tràmit telemàtic, annex VI). Si la persona que autoritza és la persona arrendatària haurà d’estar empadronada en l’habitatge.

4.4.- Quan la persona titular de l’immoble siga una empresa o societat s’aportarà, a més de l’exigit en l’apartat ‘justificació de l’habitatge’, el document que acredite que la persona que signa l’autorització actua en representació de la mercantil.
 

Observacions:

Si teniu qualsevol dubte vos ajudarem a través del correu electrònic
oac@ayto-denia.es o telefonant al 96 575 95 55.

Termini de resolució:

• Màxim 3 mesos. • En el tràmit presencial, si la documentació és correcta, la inscripció es realitzarà en el moment de l’atenció. • Si el tràmit és telemàtic, el termini màxim de resolució serà l’indicat de 3 mesos.

Sil·lenci administratiu:

• Positiu. • No obstant, quan existisquen dubtes sobre les dades declarades, abans de procedir a l’alta o modificació en el padró, es realitzaran els tràmits necessaris per a comprovar la seua veracitat, fet que pot interrompre el termini de 3 mesos per

Import:

tràmit gratuit

Normativa aplicable:

• Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020. (BOE 8 de febrer de 2023).
• Resolució de 29 d’abril de 2020, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 2 de maig de 2020).
• Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
• RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d’Empadronament.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan de resolució:

L'alcalde-president

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Oficina d'atenció al ciutadà

Impresos:

Tornar Tramitar ara