Tràmits

Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants

El Padró d'habitants és el registre administratiu que acredita la residència i el domicili dels veïns del municipi.
Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideix habitualment.
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any.
Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats, tindran el mateix veïnatge que els seus pares o tutors legals, excepte autorització d'aquests per a residir en un altre domicili.
La inscripció en el Padró implicará la baixa del municipi de procedència amb la mateixa data.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les persones majors d'edat, tant espanyoles com estrangeres que vulguen fixar la seua residència en el municipi.

Les persones representants legals de menors d'edat o de persones incapacitades legalment.


Quan es pot sol·licitar:

Tràmit presencial: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 h. dimarts i dijous de 9 a 17 h. Si es telemàtic: qualsevol dia de l'any.

Passos a seguir:

-Presencialment en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC): amb cita prèvia, que pot sol·licitar en l’enllaç següent: https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=25 , o telefonant a l’OAC: 96 646 70 09.

- De manera telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament.

 

Documentació necessària:

 1. Full d'inscripció padronal:

En el tràmit presencial es facilitarà en l’OAC i el signaran totes les persones majors d'edat que s'inscriguen.
*Si és telemàtic accedisca a l’Annex I. Tinga en compte que totes les signatures dels majors d'edat han de ser electròniques.
 
 2. Identificació personal:

-Persones espanyoles a partir de 14 anys: DNI (obligatori a partir de 14 anys), o passaport si procedeixen de l'estranger.

- Nacionals de la Unió Europea i d'altres estats part de l'acord sobre l'espai econòmic europeu, a partir de 14 anys: Certificat d’inscripció en el Registre UE on figura el NIE (com no inclou  fotografía, anirà acompanyat de passaport o document d’ identitat del país d’origen). Si encara no disposen d’este document s’admetrà el passaport o document d’identitat.

- De nacionalitat no comunitària a partir de 14 anys: documentació expedida per les autoritats espanyoles, preferentment targeta d'identitat d'estranger/a, o en cas de no disposar de targeta, el passaport.

- Menors de 14 anys, sense distinció de nacionalitat: Llibre de família o certificat de naixement, i  si tenen, document d’identificació personal.   

3. Altes de menors:

En les altes de menors es presentarà el llibre de família o certificat de naixement de cada menor.

3.1- Altes per naixement:
Es tramiten d'ofici per comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). També pot realitzar-se anticipadament a petició de les persones progenitores.

3.2- Empadronament amb les dues persones progenitores: el full padronal se signarà per les dues. Si el tràmit el realitza una d'elles, adjuntarà l'autorització i còpia del document d'identitat de la persona que no signe el full padronal.   (annex II)

3.3-Si el menor s'empadrona amb una sola de les persones progenitores quan no hi ha separació o divorci o no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda o custòdia: les dues persones progenitores signaran el full padronal, o si el tràmit el realitza una d'elles, adjuntarà l'autorització i  còpia  del document d'identitat de la qual no signe el full padronal. (*)
(*) Quan excepcionalment no es dispose de la signatura de les dues persones progenitores  s'emplenarà la declaració responsable signada per la persona que realitza la sol·licitud, i farà constar que les  dues ostenten la guarda i custòdia i que no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre aquest tema, justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l'altra progenitora i que el menor conviu amb la que sol·licita la inscripció.  (annex III)
 
3.4- Empadronament amb una persona progenitora, quan existeix resolució judicial sobre la guarda o custòdia:
-Si la guarda i custòdia és compartida: la persona menor s'empadronarà en el domicili que fixe la resolució judicial. (**)
Si la resolució no fixa el lloc d'empadronament, s'aportarà prova documental que existeix un acord mutu, si no es pot acreditar, es presentarà una nova resolució judicial que es pronuncie expressament sobre l'empadronament.
-Guarda i custòdia atribuïda a una persona progenitora: correspondrà a aquesta instar la inscripció o modificació de les dades en el Padró. (**)
(**) Juntament amb la resolució judicial, s'emplenarà una declaració responsable que aquesta resolució està en vigor  (annex IV)

3.5- Altes de persones menors en domicili diferent al de les persones progenitores que ostenten la seua guarda i custòdia:  s’adjuntarà autorització d’ambdues  junt amb còpies dels documents d’identitat (annex V), o d’una d’elles junt amb la documentació que corresponga segons els supostos anteriors. La persona amb què s'empadronen signarà el full padronal.
 
3.6- Persones menors tutelades o en acolliment: la representació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

Tràmit telemàtic: si ha de presentar declaracions responsables (annexos III i IV) o l’autorizació de l’annex V
tinga en compte que totes les signatures han de ser electròniques.
  
 
4. Justificants de la vivenda:
 
4.1- Vivenda en propietat:
- Si l'IBI figura a nom de la persona que s'empadrona, no necessitarà acreditar-se la propietat, el justificant s'obtindrà d'ofici per l’OAC. En cas contrari es presentarà: escriptura, contracte de compravenda, herència o nota simple del Registre de la Propietat (de data no superior a 3 mesos), i
- Última factura d'aigua o de llum.

4.2- Quan la vivenda és de lloguer:
- Contracte vigent d'arrendament per a ús de residència habitual.
- Últim rebut de lloguer, i
- Última factura d'aigua o de llum.

 4.3- En cas de no ser persona propietària ni disposar de contracte de lloguer:
La persona propietària o arrendatària de la vivenda signarà en el full padronal l'autorització de l'empadronament, i adjuntarà el document acreditatiu de la seua identitat i els justificants de la vivenda  -segons els apartats 4.1 o 4.2-.
Si la persona que autoritza és l'arrendatària haurà d'estar empadronada en la vivenda.
Quan excepcionalment no puga recollir-se la signatura en el full padronal, es presentarà l'autorització per escrit juntament amb còpia del document d'identitat de la persona que signa. (annex VI). En el tràmit telemàtic la signatura serà electrònica.
 
4.4-Quan la persona titular de l'immoble siga una empresa o societat, junt amb els justificants de la vivenda s’acreditarà la relació que té la persona que firme l’autorització amb la mercantil. 
l'autorització a favor de la persona representant que actue en el seu nom i títol que justifique la representació.
  
* SI EL TRÀMIT ES TELEMÀTIC:
S'adjuntarà  format pdf:

Observacions:

- La falsedat amb les dades i documents declarats pot ser constitutiva de delicte.
- Els documents d'identificació personal han d'estar en vigor.
- Tots els documents que es presenten seran originals per a la seua comprovació.
- Idioma dels documents: es podran presentar en els dos idiomes oficials: valencià i castellà, si és en un altre idioma s'aportarà traducció realitzada pel consolat o per un traductor jurat.

Termini de resolució:

Màxim 3 mesos. En el tràmit presencial si la documentació és correcta la inscripció serà immediata. Si és telemàtic, s'obrirà expedient per a la seua tramitació.

Sil·lenci administratiu:

Positiu. No obstant, quan existisquen dubtes sobre les dades declarades, abans de procedir a l'alta o modificació en el padró, es realitzaran els tràmits necessaris per a comprovar la seua veracitat, la qual cosa pot interrompre el termini de 3 mesos.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

- Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
- RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d’Empadronament.
- Resolució de 21 de juliol de 1997, RD 1553/2005.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Resolució 29 d'abril de 2020, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 2 de maig de 2020).

Òrgan de resolució:

Alcalde-President

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Oficina d'atenció al ciutadà

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara