Tràmits

Altes i Canvis de Domicili en el Padró d'Habitants

El Padró d'habitants és el registre administratiu que acredita la residència i el domicili dels veïns del municipi.
Tota persona que viu a Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en el qual resideix habitualment.
Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any.
Els menors d'edat no emancipats i els majors incapacitats, tindran el mateix veïnatge que els seus pares o tutors legals, excepte autorització d'aquests per a residir en un altre domicili.

Qui pot sol·licitar-ho:

Totes les persones, tant espanyoles com estrangeres, que volen fixar la seua residència en el municipi.


Quan es pot sol·licitar:

Veure l'apartat següent: "passos a seguir"

Passos a seguir:

El trámit es presencial amb cita prèvia en l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament, plaça de la Constitució, 10.
La cita prèvia es pot sol·licitar accedint a la seu electrònica, en el següent enllaç: https://oac.denia.es/va/inici/cita/cita.aspx?id=25, o bé al telèfon de l’OAC: 966467009.
 

Documentació necessària:

1.Full d'inscripció padronal. Es facilitarà en l’OAC i se signarà per totes les persones majors d'edat que s'hi inscriuen o, en el seu cas, per la representant legal.
 
La inscripció en el padró implicarà la baixa per part de l’INE del municipi de procedència amb la mateixa data.
 
2. Per a acreditar la identitat:
 
-Persones espanyoles majors de 14 anys: DNI o passaport si procedeixen de l'estranger, fins a l'obtenció abans de 6 mesos del DNI. Si són menors de 18 anys presentaran a més el llibre de família o el certificat de naixement.
 
-Persones ciutadanes estrangeres de la Unió Europea i d'altres estats part de l'acord sobre l'espai econòmic europeu, majors de 14 anys: Certificat d'inscripció en el Registre UE (com no inclou fotografia de la persona interessada anirà acompanyat de passaport o targeta d'identitat del país), passaport o targeta d'identitat del país de procedència. Si són menors de 18 anys presentaran a més el llibre de família o el certificat de naixement.
 
-Persones ciutadanes estrangeres no comunitàries majors de 14 anys: targeta de residència expedida per les autoritats espanyoles o passaport. Si són menors de 18 anys presentaran a més llibre de família o certificat de naixement traduït a l'espanyol.
 
-Persones menors de 14 anys, sense distinció de nacionalitat: Llibre de família o inscripció de naixement, i si en tenen, document d'identificació personal.
  
3. Justificant de la vivenda:

-Si és de propietat: rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) de l'últim any  –si el nom que figura és el de la persona que s’empadrona, no serà necessari aportar-lo, el justificant s’obtindrà de la base de dades de l’ajuntament-, si no figura al seu nom es presentarà: escriptura, contracte de compravenda o nota simple del Registre de la Propietat (sempre que la data d’expedició no supere els 3 mesos), i
Les últimes factures d'AIGUA o de LLUM de la vivenda.
 
-Si es de lloguer: Contracte d'arrendament en vigor per a ús de residència habitual, acompanyat de:
. l'últim rebut de lloguer pagat i
. la última factura d'aigua o de llum.
 
En cas de contractes prorrogats que excedisquen del que es preveu en la Llei d'Arrendaments Urbans, haurà de constar expressament la pròrroga o conformitat amb l’empadronament per part de la persona arrendadora.
 
-En cas de no ser propietària ni disposar de contracte de lloguer: 
La persona propietària o arrendatària de la vivenda signarà en el full padronal l'autorització a l'empadronament, presentarà la justificació de la vivenda, -d'acord amb els apartats anteriors- i la seua identificació personal. Si és l'arrendatària haurà d'estar empadronada en la vivenda.
 
En cas de no poder acudir la persona propietària o arrendatària, es podrà aportar l'autorització per escrit, juntament amb una còpia de la documentació acreditativa de la seua identitat i la justificació de la vivenda.        
 
-Quan la titularitat de l'immoble siga d’una empresa o societat s'aportarà, a més de l'exigit en l'apartat justificació de la vivenda’, l'autorització i la documentació d'identificació personal de la persona representant i títol que justifique la representació.
 
4. Altes de menors:

En tots els casos s'adjuntarà al full padronal una còpia dels fulls del llibre de família o certificat de naixement.
 
4.1.- Altes per naixement:
 
Es tramitarà d'ofici per comunicació de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
També pot realitzar-se anticipadament a aquest tràmit a petició dels progenitors.
 
4.2.- Empadronament amb les dues persones progenitores: el full padronal se signarà per les dues persones progenitores. Si el tràmit el realitza una d'elles, adjuntarà autorització de l'altra progenitora juntament amb fotocòpia del seu document d'identificació personal.
 
4.3.-Si el menor s'empadrona amb una persona només de les progenitores, quan no hi ha separació o divorci o no existeix encara resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda o custòdia: les dues persones progenitores signaran el full padronal, o s'aportarà autorització de l'altra, juntament amb fotocòpia  del document d'identitat.  (*)
 
(*) Quan excepcionalment no es dispose de la signatura de les dues persones s'emplenarà declaració responsable –que es facilitarà en l’OAC-, signada per la persona que realitza la sol·licitud, i es farà constar que totes dues ostenten la guarda i custòdia i que no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre aquest tema, justificant la impossibilitat de disposar de la signatura de l'altra progenitora, i que el menor conviu amb ella. 
  
4.4.- Empadronament amb una sola persona progenitora, quan existeix resolució judicial sobre la guarda o custòdia:
 
- Guarda i custòdia compartida: el menor s'empadronarà en el domicili que fixe la resolució judicial. (**)
Si la resolució no fixa el lloc d'empadronament, s'aportarà prova documental que existeix mutu acord, si no es pot acreditar el mutu acord, es presentarà una nova resolució judicial que es pronuncie expressament sobre l'empadronament.
 
-Guarda i custòdia atribuïda a una persona progenitora: correspondrà a aquesta instar la inscripció o modificació de les seues dades en el padró. (**)
 
(**) Juntament amb la resolució judicial, s'emplenarà declaració responsable que aquesta resolució està en vigor -es facilitarà en l’OAC-..
 
4.5.- Altes de menors en domicili diferent del de les persones progenitores que ostenten la seua guarda i custòdia:
 
Es presentarà autorització de totes dues persones progenitores acompanyant fotocòpia dels documents d'identitat, o d'una d'elles juntament amb la corresponent declaració responsable, segons els apartats anteriors. 
 
4.6. Menors tutelats o en acolliment: la representació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.
 
 

Observacions:

- La falsedat amb les dades i documents declarats pot ser constitutiva de delicte.
- Els documents d'identificació personal han d'estar en vigor, no s'acceptaran documents caducats.
- Tots els documents que es presenten seran originals per a la seua comprovació.
- Idioma dels documents: es podran presentar en els dos idiomes oficials: valencià i castellà, si és en un altre idicoma s'aportarà traducció realitzada pel consolat o per un traductor jurat.

Termini de resolució:

Amb carácter general, si s'aporten els documents necessaris el tràmit serà immediat.

Sil·lenci administratiu:

Quan existisquen dubtes sobre les dades declarades, abans de procedir a l'alta o modificació en el padró, es realitzaran els tràmits necessaris per a comprovar la seua veracitat. En aquest cas el termini per a la resolució serà de tres mesos (art. 21.3

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

- Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
- RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d’Empadronament.
- Resolució de 21 de juliol de 1997, RD 1553/2005.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Resolució 29 d'abril de 2020, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 2 de maig de 2020).

Òrgan de resolució:

Alcalde-President

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Oficina d'atenció al ciutadà

Documents relacionats:

Tornar