Tràmits

Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes

La participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normes, en els supòsits que corresponga, tindrà lloc en dues fases:
A. Consulta pública prèvia
Té per objecte recaptar, durant 20 dies hàbils, l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte normatiu, en relació amb:
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
3. Els objectius de la norma.
4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
B. Informació pública i audiència als interessats
Una vegada aprovada inicialment la disposició normativa pel Ple, s'obrirà un període de 30 dies hàbils d'informació pública i audiència als interessats per a la presentació de reclamacions i suggeriments

Qui pot sol·licitar-ho:

Ciutadans, organitzacions i associacions

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any, sempre que es trobe obert el corresponent tràmit

Passos a seguir:

En aquest lloc del portal de la transparència de Dénia es podran consultar les diferents iniciatives normatives.
Una vegada en ell, es pot introduir un terme relacionat amb la disposició en el cercador per a facilitar la seua localització.
En prémer sobre el corresponent projecte normatiu es mostrarà informació relacionada amb la seua tramitació, com les dates d'inici i fi de la consulta i de l'audiència, a més de tota la documentació relacionada amb la mateixa (informes, memòries, text del projecte…)
Si el termini estiguera obert, es podrà participar de la següent manera:
A. Consulta pública
1. A través de l'adreça electrònica transparencia@ayto-denia.es
2. Enviant un missatge a través del menú contacte del portal de la transparència
3. Emplenant el corresponent formulari i registrant-lo de manera presencial o telemàtica (en aquest supòsit serà necessari disposar d'un certificat electrònic).
B. Informació pública i audiència
Serà necessari emplenar el corresponent formulari i registrar-lo de manera presencial o telemàtica.

Normativa aplicable:

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

On dirigir-se:

Secretaria

Tornar Tramitar ara