Tràmits

Sol·licitud de llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós

El present procediment té per objecte l'obtenir llicència per a la tenència d'un animal potencialment perillós per part de les persones titulars o posseedores d'aquest que tinguen la seua residència a la ciutat de Dénia i compleixen els requisits legalment exigits. Es consideren animals potencialment perillosos els següents:
Annex I
Animals de la fauna salvatge:

Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superin els 2 quilograms de pes actual o adult.
Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precisi d'hospitalització de l'agredit, sent l'agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
Mamífers: aquells que superin els 10 quilograms en estat adult.

Annex II
1. Els gossos que pertanyen a les següents races i els encreuaments entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar.
Races potencialment perilloses:

American Staffordshire terrier.
Starffordshire bull terrier.
Gos de presa mallorquí.
Fila brasiler.
Gos de presa canari.
Bullmastiff.
American pittbull terrier.
Rottweiler.
Bull terrier.
Dogo de Bordeus.
Tussi inu (japonès).
Akita inu.
Dogo argentí.
Doberman.
Mastí napolità.

2. Els gossos que, sense pertànyer a les races i els seus encreuaments descrits en l'apartat anterior, sense tipologia racial, reuneixin la totalitat de les característiques següents: a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència. b) Marcat caràcter i gran valor. c) Cabells curts. d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg. e) Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran i galtes musculosas i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda. f) Coll ample, musculoso i curt. g) Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculado i curt. h) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculosas, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.
3. Els gossos pertanyents a les races que no s'inclouen en el punt 1 anterior no es consideraran potencialment perillosos encara que manifestin alguna característica recollida en el punt 2.
4. S'exceptuaran els gossos-guia o gossos d'assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, així com aquells gossos que es troben en fase d'instrucció per a adquirir aquesta condició
5. En tot cas, encara que no es troben inclosos en els punts anteriors, seran considerats gossos potencialment perillosos aquells animals de l'espècie canina que manifesten una conducta marcadament agressiva, o bé quan hagen protagonitzat agressions o mossegades a persones o a altres animals i l'agressió dels quals haja estat comunicada o puga ser degudament acreditada.
6. En els supòsits contemplats en el punt 5 anterior, i sempre que no pertanyen a les races o tipologia dels punts 1 i 2 , perdran la condició de potencialment perillós després d'un període d'ensinistrament i amb un informe d'un veterinari col·legiat habilitat, que hauran de ser comunicats a l'ajuntament respectiu per a l'exercici de les seves funcions de control i inspecció

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona titular o posseïdora d'un animal potencialment perillós que reuneixi els requisits legalment previstos i que són els següents:
a) Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal.
b) No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
c) Certificat d'aptitud psicològica.
d) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals, per la quantia mínima de 120.202,42 euros.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentació de la instància normalitzada en qualsevol d'aquests mitjans:
Presencial: La instància la pot trobar en l'oficina d'Atenció Ciutadana o bé descarregant la mateixa en la seu electrònica municipal. Una vegada emplenada degudament la instància normalitzada haurà d'acompanyar la documentació establerta en aquesta. La presentació presencial podrà dur-se a terme:

  1. En l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Dénia.
  2. En l'oficina de correus en la forma que reglamentàriament s'estableixi
  3. En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  4. En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  5. En qualsevol altra que estableixin les disposicions vigents.
Telemàticament: Per a l'accés és necessari disposar d'un certificat electrònic.
S'accedeix prement el botó "Tramitar ara" i una vegada emplenat s'envia el formulari i se signa electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg", el total de documents no podrà ser superior a 100Mb

El procediment seguit és el següent: Una vegada recepcionada la sol·licitud en el departament de Governació, es revisa la documentació aportada i es sol·licita a la persona sol·licitant que esmene els defectes advertit, si és el cas. Es concedeix a aquest efecte 10 dies hàbils. Una vegada completada la documentació es dicta la resolució corresponent.

Documentació necessària:

1. Document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant
2. Imprés complimentat per a concedir autorització a l'Ajuntament de Dénia per a sol·licitar certificat d'antecedents penals
3. Certificat d'aptitut psicológica
4. Pasaport de l'animal (complet)
5. Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per danys a tercers que poden ser causats pels seus animals amb una quantia mínima de 120202,42 euros (pòlissa completa i justificant de pagament en vigor)
6. Justificant de pagament de la taxa (31 euros)

En el cas dels animals de la fauna salvatge contemplats en l'annex I, l'obtenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d'una memòria descriptiva en la qual s'analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i es garanteixen que són suficients per a evitar l'eixida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria haurà d'estar subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional.

Observacions:

La resolución té una vigencia de cinc anys des de la data que va ser atorgada. La persona interessada haurà de sol·licitar la renovació abans de transcorre el termini de cinc anys.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

31 €

Normativa aplicable:

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Régim Jurídic de la Tenència d'animals potencialment perillós

Real Decret 287/2002, de 22 de març, per la qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de diciembre

Decret 145/2000, de 26 de septiembre del Consell, por el que se regula a la Comunitat Valenciana, la tenença d'animals potencialment perillosos, modificat pel Decret 16/2015, de 6 de febrero.
Ordenança Fiscal Municipal

Òrgan de resolució:

Regidor Protecció Ciutadana

Recurs:

Recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució davant de l'alcaldia presidéncia  de l'Ajuntament de Dénia i alternativament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la notificació de la resolució, davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant.

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara