Tràmits

Informació urbanística

Tipus de sol·licitud

Existeix una única sol·licitud d'informació urbanística que engloba els següents tipus d'informació, i la persona interessada haurà de marcar la casella objecte de la seua sol·licitud: 

OBSERVACIONS: Aquest certificat no inclou condicions d'evacuació d'aigües residuals, s’hauran de consultar amb el Departament de Medi Ambient (punts de connexió a la xarxa de clavegueram, condicions depuradores d'aigües residuals, etc.). En cas d'edificació existent, el certificat farà referència a la possible constància d'actuacions administratives de disciplina urbanística sobre l'immoble.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol•licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica (associacions, comunitats de propietaris, etc.).
- Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col•legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial en l'Oficina d'atenció a la ciutadania situada en la plaça de la Constitució número 10.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol•licitar al llarg de tot l’any

Passos a seguir:

Presentació de l'imprés de sol·licitud, acompanyat de la documentació assenyalada en l'apartat “documentació necessària” i pagament de la taxa.

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.

Es considera de caràcter essencial:

  1. Model de sol·licitud en  imprés específic d’informació urbanística degudament emplenat (i firmat).
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
  3. Justificant de l’abonament de les taxes. Per cada tipus d’informació marcada en la sol·licitud s’ha d’abonar la taxa corresponent. Així mateix, en cas de sol·licitar informació sobre diverses parcel·les cadastrals en una única sol·licitud s’ haurà d’abonar una taxa per cada parcel·la.
  4. Ubicació exacta de la finca de la qual se sol·licita la informació, indicant la referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el del fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

No procedeix

Import:

Según Ordenanza Fiscal: Informes 30 € y Certificados 60 €. Por cada tipo de información marcada en la solicitud, ejemplo si se solicita un informe y un certificado, han de abonarse dos tasas, cada una por el importe correspondiente. Asimismo, en caso de solicitar información sobre varias parcelas catastrales Segons Ordenança fiscal: Informes 30 € i certificats 60 €. Per cada tipus d'informació marcada en la sol•licitud, exemple si se sol•licita un informe i un certificat, han d'abonar-se dues taxes, cadascuna per l'import corresponent. Així mateix, en cas de sol•licitar informació sobre diverses parcel•les cadastrals en una única sol•licitud haurà d'abonar-se una taxa per cada parcel•la.

Normativa aplicable:

- Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, d’aprovacio del text refós de la Llei d’Ordenacio del territori, urbanisme i paisatge.
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

No procedeix
 

On dirigir-se:

Planejament, Gestió i Infraestructures

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara