Tràmits

Sol.licitud de certificats a Recursos Humans

El tràmit permet presentar sol.licitud per a obtindre tant el certificat de serveis prestats en l´Ajuntament de Dénia com qualsevol altre certificat (excepte el reconeixement de trienis que s'utilitzará el tràmit especific)

Qui pot sol·licitar-ho:

Personal que haja prestat algún tipus de servei a l´Ajuntament de Dénia en relació laboral, funcionarial o de practiques formatives.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Forma de presentación:

Observacions:

Tràmit que no requeix el abonament de taxes.

Termini de resolució:

2 mesos

Sil·lenci administratiu:

No procedeix: Finalitzat el termini de resolución sense haver-se rebut resposta de l´Administració, la sol.licitud quedará resolta de formna no procedent per al sol.licitant.

Normativa aplicable:

Llei 70/1978 de serveis prestats.
Article Primer
U. Es reconeixen els funcionaris de carrera de l'Administració de l'Estat, de la local, de la institucional, de la de Justícia, de la de jurisdicció del treball i de la Seguretat Social la totalitat dels servicis indistintament prestats per ells en les dites Administracions, previs a la constitució dels corresponents cossos, escales o places o al seu ingrés en ells, així com el període de pràctiques dels funcionaris que hagen superat les proves d'ingrés en l'Administració Pública.
Dos. Es consideraran servicis efectius tots els indistintament prestats a les esferes de l'Administració Pública assenyalades en el paràgraf anterior, tant en qualitat de funcionari d'ocupació (eventual o interí) com els prestats en règim de contractació administrativa o laboral, s'hagen formalitzat o no documentalment els dits contractes.

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel que es dicten normes d'aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre de reconeixement de servicis previs en l'Administració pública.
Article tercer. Certificacions
Les certificacions de servicis computables seran expedides pels Caps de les Unitats de Personal dels corresponents ministeris, Organismes autònoms, entitats o corporacions on els esmentats servicis hagueren sigut prestats. Els susdits certificats s'ajustaran al model que figura com a annex I d'este Reial Decret i expressaran el nivell de proporcionalitat que per analogia correspon als servicis prestats en cada període de temps de conformitat amb les titulacions i requisits que tenia el funcionari quan va prestar els servicis objecte del reconeixement i el lloc de treball efectivament exercit. En el cas de prestació de servicis no formalitzats documentalment els certificats expressaran així mateix els mitjans de prova admissibles en dret que s'hagen tingut en consideració per a expedir-les.

Òrgan de resolució:

Regidor delegat

Recurs:

Tipus de recurs

On dirigir-se:

Organització i Recursos Humans

Tornar Tramitar ara