Tràmits

Sol·licitud d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l'Ajuntament de Dénia

Aquest tràmit permet la inscripció  com   sol•licitant d'un habitatge de la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Dénia i d'altres programes de característiques semblants vinculats a la resta d'Administracions Públiques i d'entitats privades sense ànim de lucre . Aquesta Borsa de Lloguer constitueix  un servei  integral d'informació, mediació i assessorament en matèria de lloguer de vivenda, i en particular del lloguer a Dénia.

Qui pot sol·licitar-ho:

El servei està adreçat a tots els majors de 18 anys o persones que en haver complit els 16 anys, puga acreditar el estar emancipat legalment en el moment de la firma del contracte

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Documentació necessària:

NIF del sol•licitant i de la resta dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.
Llibre de Família, si s’escau.
Documentació acreditativa de la percepció d’ingressos de tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys (contracte de treball i dues últimes nòmines, Certificat de Pensions, Resolució Prestacions contributives o no contributives per desocupació).
Documentació acreditativa que permeta reconèixer qualsevol condició baremable com de risc d’exclusió social o de grup d’atenció preferent.

Observacions:Els requisits per a accedir com a demandant d’un habitatge a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Dénia són:

Ser major de 18 anys o tenir la condició legal de menor emancipat.
Poder justificar documentalment la percepció d’ingressos.
Tenir uns ingressos anuals no inferiors a 0,5 vegades l’IPREM.
La renda màxima de lloguer de l'habitatge a abonar no podrà ser mai superior al 30 % dels ingressos nets de la unitat de convivència.

Normativa aplicable:

Orde de 30 de juliol de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual crea i regula la Xarxa Lloga (DOCV núm. 6332, de 13/08/10).

Òrgan de resolució:

Servei Municipal de l'Habitatge

Recurs:

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Tornar Tramitar ara