Tràmits

Baixes en el Padró d'Habitants

La baixa en el Padró d'Habitants es produeix de forma automàtica quan els ajuntaments processen els fitxers rebuts de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Els ajuntaments i consolats, estan obligats a comunicar a l'INE tots els moviments que hi ha hagut en els seus padrons, en els deu primers dies del mes posterior al que es produïsquen.
Les baixes poden produir-se:

PER DEFUNCIÓ:
Es tramita per comunicació mensual de l'Institut Nacional d'Estadística als ajuntaments, que els rep del Registre Civil.
O bé també es pot tramitar per petició del familiar del difunt, prèvia presentació del certificat de defunció.
La data de la baixa en el Padró d'Habitants serà la mateixa que la data de la defunció.

PER CANVI DE RESIDÈNCIA:
Qualsevol persona que trasllade la seua residència dins d'Espanya, haurà d'empadronar-se en el municipi de destinació i a través de l'INE comuniquen l'alta per a realitzar la baixa del municipi del que procedeix.
Els espanyols que es traslladen a l'estranger hauran de sol·licitar l'alta en el consolat del país de residència i a través de l'INE comuniquen l'alta per a procedir a la baixa.
Els estrangers que abandonen Espanya definitivament, hauran de sol·licitar la baixa abans d'eixir del país, ho comunicaran a l'Ajuntament mitjançant sol·licitud i acompanyaran fotocòpia del passaport o targeta de residència.
També es repercutiran com a baixes per canvi de residència, les expulsions d'estrangers executades i comunicades per la Direcció General de Policia, canalitzades a través de l'INE.

PER INCLUSIÓ INDEGUDA:
Els ajuntaments realitzen comprovacions periòdiques de la continuïtat de residència a tots els ciutadans estrangers de la Unió Europea i dels estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, així com els que sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència permanent, per la qual cosa una vegada realitzades aquestes comprovacions i tenint coneixement de la no residència, es procedeix a la baixa d'ofici.

PER CADUCITAT:
Els ajuntaments donaran de baixa d'ofici als estrangers no comunitaris i sense targeta de residència permanent, que no renoven el Padró d'Habitants en el termini de dos anys des de la data d'alta en el municipi.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els ciutadans interessats inscrits en el Padró d'Habitants.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

Documentació necessària:

·En les baixes per defunció s'aportarà la fotocòpia del certificat de defunció.
·Els estrangers que abandonen el país sol·licitaran la baixa mitjançant l'imprès de sol·licitud general juntament amb la fotocòpia del passaport o targeta de residencia.

Termini de resolució:

Immediat.

Import:

Gratuït.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986 i normes complementàries del Consell d'Empadronament.
·Resolució de 21 de juliol de 1997.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Tornar Tramitar ara