Tràmits

Borsa d'Habitatge de Lloguer

Aquest tràmit permet la inclusió d’una vivenda de la seua propietat en la borsa de la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Dénia. Aquesta Borsa de Lloguer constitueix  un servei integral d'informació, mediació i assessorament en matèria de lloguer de vivenda, i en particular del lloguer a Dénia.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els/les propietari/ària/ris/es de vivendes buides o els/les usufructuari/ària/ris/es, si és el cas.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Documentació necessària:

A fi d'acreditar la propietat de la vivenda, s'haurà de facilitar  còpia de la documentació següent:

Escriptura de propietat o nota simple del Registre de la Propietat.
Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI).
Últim rebut d'aigua, llum i gas.
Certificat de dèbits de la Comunitat de Propietaris, si s’escau.
Acreditació de la representació, en el seu cas.

Observacions:

Els requisits per a accedir a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Dénia són:

Que la vivenda reunisca condicions d'habitabilitat.
Que qui sol•licita la inclusió siga propietari/ària de l'habitatge o usufructuari/ària de l'habitatge, i aporte la documentació oportuna.
Estar al corrent en el pagament de l'IBI i estar donat d'alta dels subministraments d'aigua i electricitat i, si escau, gas, en el moment de formalitzar el contracte.
La renda màxima a percebre pel lloguer de l'habitatge, excloses les despeses de comunitat, serà la que s'establisca, a cada moment, per resolució de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i, en defecte d'açò, no podrà superar la renda màxima d'habitatge de renda especial a 10 anys, tant per a l'habitatge com per al garatge i el traster.
Si l'habitatge és propietat d'una societat, el representant legal haurà de presentar l'acreditació d'aquesta representació.

Normativa aplicable:

Orde de 30 de juliol de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual crea i regula la Xarxa Lloga (DOCV núm. 6332, de 13/08/10).
ORDRE 2/2017, de 24 de gener, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es prorroga el règim excepcional establit en la disposició transitòria primera del Decret 191/2013, de 20 de desembre, del Consell, relatiu als preus, rendes i superfícies màxims dels habitatges protegits de nova construcción.

Òrgan de resolució:

Servei Municipal de l'Habitatge

Recurs:

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

On dirigir-se:

Habitatge

Impresos:

Tornar Tramitar ara