Tràmits

Assessorament i mediació sobre deutes hipotecaris i de lloguer.

La unitat d’atenció a deutors hipotecaris i de lloguer en risc d’exclusió social  és un servei d’informació, assessorament i mediació,  adreçat a les  famílies amb dificultats per atendre el pagament del lloguer i de crèdits o préstecs hipotecaris.  I que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. 

Qui pot sol·licitar-ho:

El servei està destinat:

A les famílies hipotecades propietàries d’un habitatge i que l’utilitzen com a habitatge principal.
A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu d’impagament, estiguen en risc de perdre el seu habitatge habitual.
A les persones consumidores, avaladors/res i els tercers hipotecants que:
Detecten qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
Es troben en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
Hagin rebut la notificació d'inici d'un procediment d'execució hipotecària de l'habitatge habitual com a conseqüència de l'incompliment del deutor.
A les persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer per causes socioeconòmiques sobrevingudes.
A les persones que hagin perdut l’habitatge habitual com a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, encara que es recomana sol·licitar el servei al més prompte possible davant la previsió de la impossibilitat de fer front als pagaments.

Documentació necessària:

Per tal que des del servei  s’avaluï la situació actual del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i es puga formular una  proposta, és necessari que s’aporte:
Dels deutors hipotecaris.
DNI o NIE dels titulars.
Escriptura de compra.
Escriptura del préstec.
Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec.
Notificacions del jutjat rebudes, si s’escau.
Últim rebut hipotecari pagat.
Mentre que dels  llogaters.
Contracte de lloguer
DNI o NIE dels titulars.
Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat de convivència.
Notificacions del jutjat rebudes, si s’escau.
Últim rebut de lloguer pagat.

Normativa aplicable:

Decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova la nova redacció de la Llei Hipotecària.
Decret, de 14 de febrer de 1947, pel que es publica el Reglament Hipotecari.
Directiva 93/13/CEE del Consell de 5 d’abril de 1993.
Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.
Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris.
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 14 de març de 2013.
Llei 1/2013, de14 de maig , de Mesures per Reforçar la Protecció a Deutors Hipotecaris, Reestructuració del Deute i Lloguer Social.
Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer,de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.
Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

On dirigir-se:

Serveis Socials

Tornar Tramitar ara