Tràmits

Transparència: accés a la informació pública

Tràmit que permet accedir a informació pública, entenent com a tal els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que obren en poder de l'Ajuntament de Dénia i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

-Tramitació presencial en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
-Telemàticament: per a accedir és necessari disposar d'un certificat electrònic. Una vegada emplenat el formulari, es firmarà electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg"

Observacions:

- S'inadmetran les sol·licituds:
a) Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general.
b) Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
c) Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració.
d) Dirigides a un òrgan en poder del qual no estiga la informació quan es desconega el competent.
e) Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la Llei.
- El dret d'accés es troba subjecte als límits legals, en especial al règim de protecció de dades de caràcter personal

Termini de resolució:

Un mes, prorrogable per un altre en el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada el requerisca.

Sil·lenci administratiu:

L’efecte del silenci administratiu serà desestimatori.

Import:

Es tracta d’un tràmit gratuït, sense perjuí de l’abonament, si és el cas, de les exaccions que corresponguen per l’expedició de còpies o transposició a formats diferents de l’original.

Normativa aplicable:

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
- Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.
- Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
- Ordenança de transparència i accés i reutilització de la informació de l'Ajuntament de Dénia.

Òrgan de resolució:

Alcalde o òrgan en què delegue

Recurs:

Contra la resolució es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, previ a la seua impugnació davant de la jurisdicció contenciós-administrativa, reclamació davant del Consell Valencià de Transparència en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de recepció de la notificació; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat del Contenciós-Administratiu d'Alacant en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà a la data de notificació de la resolució.

On dirigir-se:

Secretaria

Impresos:

Tornar Tramitar ara