Tràmits

Transparència: accés a la informació pública

Tràmit que permet accedir a informació pública, entenent com a tal els continguts o documents, siga quin siga el seu format o suport, que estiguen en poder de l'Ajuntament de Dénia

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona, a títol individual o en representació de qualsevol organització legalment constituïda.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

-Tramitació presencial en l'Oficina d'AtencióCiutadana (OAC).
-Telemàticament: Per a accedir és necessari disposar d'un certificat electrònic. Una vegada emplenat el formulari, es firmarà electrònicament. Es podran adjuntar documents en format "pdf" o "jpg"


Observacions:

- S'inadmetran les sol·licituds:
a) Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general.
b) Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
c) Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració.
d) Dirigides a un òrgan en poder del qual no estiga la informació quan es desconega el competent.
e) Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència d'esta Llei.
- El dret d'accés es troba subjecte als límits legals, en especial al règim de protecció de dades de caràcter personal

Termini de resolució:

Un mes, prorrogable per un altre en el cas que el volum o la complexitat de la informació sol·licitada el requerisca.

Sil·lenci administratiu:

L’efecte del silenci administratiu serà estimatori.

Import:

Es tracta d’un tràmit gratuït, sense perjuí de l’abonament, si és el cas, de les exaccions que corresponguen per l’expedició de còpies o transposició a formats diferents de l’original.

Normativa aplicable:

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
- Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana
- Ordenança de transparència i accés i reutilització de la informació de l'Ajuntament de Dénia.

Òrgan de resolució:

Alcalde o òrgan en què delegue

Recurs:

Contra la resolucióes podrà interposar, amb caràcter potestatiu, previ a la seua impugnació davantde la jurisdicció contenciós-administrativa, reclamació davant del Consell deTransparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en el termini d'unmes a comptar des de l'endemà a la data de recepció de la notificació; o béinterposar directament recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat delContenciós-Administratiu d'Alacant en el termini de dos mesos comptats a partirde l'endemà a la data de notificació de la resolución.

On dirigir-se:

Secretaria

Tornar Tramitar ara