Tràmits

Sol·licitud de concessió d'honors i distincions

De conformitat ambl'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Reglament d'honors i distincions té per objecte la creació i regulació dels honors i distincions que pot concedir el M.I. Ajuntament de Dénia, així com elsrequisits i els tràmits per a l'atorgament.

Aquests honors idistincions tenen com a finalitat premiar els especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris prestats a la ciutat de Dénia, directament o a través d'altres entitats o institucions públiques, en qualsevol delsaspectes cultural, científic, esportiu, econòmic, professional, social opolític.

L’Ajuntament de Déniapodrà concedir alguna de les recompenses o distincions honorífiques següents:

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol ciutadà podrá sol•licitar la iniciació de l'expedient mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia i subscrit, almenys, per cinc entitats públiques o privades, degudament constituïdes conforme a la normativa vigent.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Documentació necessària:

Escrit dirigit a l'alcaldia a través de la seu electrónica Ha d'incloure:

Normativa aplicable:

Reglament d'honors i distincions del Molt Il·lustre Ajuntament de Dénia

On dirigir-se:

Protocol

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara