Tràmits

Bodes civils

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil per alcaldes, autoritza els primers edils, o membres de la Corporació Municipal en qui deleguen a oficiar cerimònies de boda civil.
No obstant això, els tràmits han d’iniciar-se al Registre Civil o Jutjat de Pau, en el seu cas, del municipi en el qual estiga domiciliat un o els dos futurs contraents. Si estan empadronats en poblacions diferents podran triar la que més els convinga. Es pot ampliar la informació al respecte al capítol II, de la secció de Matrimonis, articles del 238 al 272, del Reglament del Registre Civil.
 
Resolt favorablement l’expedient per la persona encarregada del Registre Civil, el matrimoni es podrà celebrar, d’acord amb el que s’ha indicat en el punt segon de la disposició transitòria quarta de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, davant:
1r) El jutge del Registre Civil i els jutges de Pau per delegació d’aquell.
2n) L’alcalde del municipi on se celebre el matrimoni o membre de la Corporació Municipal en el qual delegue.
3r) El secretari judicial o notari lliurement triat pels contraents, que siga competent en el lloc de celebració.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d’edat. També els majors de 14 amb dispensa de l’impediment de prohibició d’edat i els majors de 16 emancipats, és a dir, que viuen independentment dels pares.

Quan es pot sol·licitar:

En qualsevol moment abans de tindre la resolució de l’expedient del Registre Civil, amb l’objectiu d’evitar coincidències. Abans de formalitzar la sol·licitud cal comprovar la disponibilitat i reservar la data en el Gabinet de Protocol (96

Passos a seguir:

1. Cal demanar informació en el Registre Civil o Jutjat de Pau del municipi en el qual estiga empadronat un dels membres de la parella sobre tota la documentació que cal aportar i com es realitza la sol·licitud d’autorització del matrimoni.
La documentació que han d’aportar els dos contraents està arreplegada en els articles 240 i 241 del reglament del Registre Civil:
1. Sol·licitud, emplenada amb lletra clara i majúscula. Model normalitzat
2. Original del document d’identitat amb foto i fotocòpia.
3. Certificat literal de naixement. Caduca al cap de tres mesos. Cal sol·licitar-lo al Registre Civil o Jutjat de Pau del municipi de naixement. Si està en una altra llengua, ha d’estar legalitzat i traduït*.
4. Certificat d’empadronament*, expedit exclusivament per a contraure matrimoni, en el qual es faça constar el domicili en els 2 últims anys. Si s’ha residit fora d’Espanya en aquest temps, haurà d’aportar el certificat del consolat del país en el qual s’ha residit.
5. En cas de divorci anterior: Certificat literal de l’anterior matrimoni*, amb la inscripció marginal del divorci.
6. En cas de viudetat: Certificat literal del darrer matrimoni* i el de defunció del cònjuge anterior.
7. En cas de ser nacional
. D’Alemanya, Àustria, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Portugal Suïssa i Turquia: Certificat de capacitat matrimonial*, d’acord al conveni núm. 20 de la Comissió Internacional d’Estat Civil.
. De França: Certificat de capacitat matrimonial*. En aquest cas no es regeix pel conveni núm. 20 de la Comissió Internacional d’Estat Civil.
. D’altres països diferents dels anteriors: Acreditació de l’estat civil* a la data de la presentació de la sol·licitud.
8. Menor d’entre 14 i 16 anys: Dispensa de l’impediment de prohibició d’edat. Es tramita en el Registre Civil i cal obtindre-la abans d’iniciar l’expedient de matrimoni.
9. Menor d’entre 16 i 18 anys: Dispensa anterior o acreditació de l’emancipació, que no es viu amb els pares.
Quan la parella comparega davant el funcionari encarregat del Registre Civil ho farà acompanyada d’un testimoni, que serà un familiar. Aquest portarà el seu document d’identitat original, amb fotografia, i una còpia d’aquest.
* Tota certificació que no siga plurilingüe, haurà de ser legalitzada amb la postil·la (països que han signat el Conveni de la Haya) o amb la legalització del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de la Representació Diplomàtica espanyola al país, així com traduïda a l’espanyol per un traductor jurat (reconegut pel Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació).
2. Si s’elegeix una cerimònia a través de l’Ajuntament de Dénia, cal reservar la data de celebració aproximada contactant amb el Gabinet de Protocol (96 643 17 39 i protocol@ayto-denia.es).
3. S’ha de reunir la documentació indicada anteriorment i comparèixer en el Registre Civil o Jutjat de Pau per a l’entrega i l’obertura de l’expedient. Els contraents hauran de comunicar el seu desig de celebrar la cerimònia a través de l’Ajuntament de Dénia.
4. S’ha d’arreplegar l’expedient en el Registre Civil o Jutjat de Pau una vegada estiga resolt favorablement. S’informarà a les persones interessades de la posada a disposició.
Si la tramitació s’ha realitzat en un lloc que no siga Dénia, l’expedient ha de passar pel Registre Civil de la nostra ciutat perquè el seu encarregat faça l’ofici de remissió a aquest Ajuntament.
Les persones interessades hauran de consultar en el registre d’origen com fer el trasllat fins al Registre Civil de Dénia, que hi pot ser:
. De registre a registre directament. En aquest cas el registre d’origen l’envia al de Dénia. La persona interessada és l’encarregada d’arreplegar-lo i donar-li trasllat a l’Ajuntament.
. De registre a registre mitjançant les persones interessades. El registre d’origen entregarà l’expedient a les persones interessades perquè el traslladen al Registre Civil de Dénia i, després, a l’Ajuntament.
5. S’ha de reunir la documentació que requereix l’Ajuntament de Dénia per a iniciar l’expedient de celebració de la boda civil:
            1. Model normalitzat de sol·licitud degudament omplida.
2. Autorització del Registre Civil. Expedient.
            3. Còpia dels documents d’identitat de les dues persones elegides per a ser els testimonis de la cerimònia. Document amb foto, que estiga en vigor.
4. Comprovant del pagament de la taxa associada a les bodes civils. El pagament es pot realizar en el mateix moment que s’entrega la documentació mitjançant targeta de crèdit/dèbit. No es poden fer abonaments en metàl·lic.
            5. En cas que es presente la sol·licitud per a la celebració de la boda mitjançant             compareixença en la seu electrònica (oac.denia.es), primer cal obtindre el          document d’autoliquidació, després pagar la taxa online i guardar el comprovant que s’adjuntarà a la resta de la documentació demanada.
5. En cas d’actuar mitjançant representant, model normalitzat de representació per al procediment de bodes civils degudament emplenat i signat pels contraents i la persona en la qual recau la representació (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
6. Iniciar l’expedient de celebració del matrimoni civil en l’Ajuntament de Dénia compareixent de manera presencial o electrònica:
            1. Presencial. En el Gabinet de Protocol (plaça de la Constitució, 10,       primera planta). Cal demanar cita prèvia.
No és necessària l’assistència dels dos contraents.
            2. Electrònica. A través de la seu electrònica https://oac.denia.es/va
 

Documentació necessària:

1. Autorització del Registre Civil. Expedient.
2. Còpia dels documents d’identitat de les dues persones elegides per a ser els testimonis de la cerimònia. Document amb foto, que hi estiga en vigor.
3. Comprovant o volant acreditatiu del pagament de la preceptiva taxa. El pagament es pot realitzar en el mateix moment en què s’entrega la documentació, mitjançant targeta de crèdit/dèbit. No es poden fer abonaments en metàl·lic.
            100 €, de dilluns a divendres al matí fins a les 15 hores. Cerimònia curta en una            sala amb poc aforament.
            100 €, de dilluns a dijous a partir de les 15 hores. Cerimònia curta en una sala   amb poc aforament.
            175 €, divendres de vesprada i caps de setmana. Cerimònia completa en la       Sala de Plens o en hotels, restaurants o sales habilitats a aquests efectes.
            700 €, de dilluns a diumenge al Castell. Cerimònia completa.
 
4. Model normalitzat de representació per al procediment de bodes civils degudament emplenat i signat per totes les parts, en cas que les persones interessades actuen mitjançant un representant (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).
 

Observacions:

És important reservar una data aproximada per a la celebració de la boda en el Gabinet de Protocol.

Import:

100 €, de dilluns a divendres al matí fins a les 15 hores. Cerimònia curta en una sala amb poc aforament. 100 €, de dilluns a dijous a partir de les 15 hores. Cerimònia curta en una sala amb poc aforament. 175 €, divendres de vesprada i caps de setmana. Cerimònia completa en la Sala de Plens o en hotels, restaurants o sales habilitats a aquests efectes. 700 €, de dilluns a diumenge al Castell. Cerimònia completa.

Normativa aplicable:

- Codi Civil, aprovat per Reial Decret de 24 de juliol de 1884.
- Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957 (BOE 10/06/1957)
- Articles 238-272 del reglament del Registre Civil, aprovat per Decret de 14 de novembre de 1958 (BOE d’11/12/1958 i 21/01/1959).
- Llei 11/1981, de 13 de maig, de modificació del Codi Civil.
- Llei 30/1981, de 7 de juliol, per la qual es modifica la regulació del matrimoni en el Codi Civil.
- Llei 35/1994, de 23 de desembre, de modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil per alcaldes.
- Llei 15/2015, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.
- Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.
- Instrucció de 3 d’agost de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre la intervenció dels notaris i els secretaris judicials en la celebració de les bodes a l’empara de la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària.
- Aclariment de la Instrucció de 3 d’agost de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre la intervenció dels notaris i els secretaris judicials en la celebració de les bodes a l’empara de la nova Llei de la Jurisdicció Voluntària.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada a espectacles i participació en activitats de caràcter cultural, tallers, activitats de temps lliure i utilització de dependències municipals per particulars.

Òrgan de resolució:

Alcalde-President

On dirigir-se:

Protocol

Documents relacionats:

Tornar