Tràmits

Apoderament apud acta efectuat per compareixença personal

Els interessats en un procediment administratiu amb capacitat d'obrar podran actuar per mitjà de representant, entenent-se amb aquest les actuacions administratives, excepte manifestació expressa en contra de l'interessat. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació realitzada mitjançant apoderament apud acta efectuat per compareixença personal.

Qui pot sol·licitar-ho:

Interessats en un procediment administratiu seguit davant l'ajuntament de Dénia.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Documentació necessària:

- Ciutadans espanyols: DNI, passaport o altres mitjans admesos en dret a l'efecte d'identificació en els quals conste el seu número de DNI/NIF.
- Ciutadans de la UE: a) document nacional d'identificació d'estrangers on consta el NIE; b) certificat de ciutadà de la UE on consta el NIE i passaport o document d'identitat del país d'origen; c) document oficial de concessió del NIF i passaport o document d'identitat del país d'origen.
- Ciutadans estrangers: a) document nacional d'identificació d'estrangers on consta el NIE; b) Document oficial de concessió del NIF i passaport. - Societats mercantils i altres persones jurídiques la inscripció de les quals siga obligatòria en el Registre Mercantil: certificat recent del Registre, expedit amb data no superior a 15 dies anteriors a la data de la sol·licitud.
- Associacions, fundacions, entitats religioses, cooperatives i altres entitats que no han d'inscriure's en el Registre Mercantil: certificat recent del corresponent registre públic, expedit amb data no superior a quinze dies anteriors a la data de la sol·licitud.
- Societats civils i altres persones jurídiques: document públic que acredite la seua constitució de manera fefaent; en documents autoritzats amb més de 6 mesos d'antelació a la sol·licitud es podrà demanar la seua confirmació de vigència o atorgament de document públic recent.

Termini de resolució:

No té termini

Sil·lenci administratiu:

Sense efecte en aquest tràmit

Import:

Tràmit gratuït

Normativa aplicable:

Article 5 i 6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Òrgan de resolució:

No n’hi ha resolució

Recurs:

No procedeix

On dirigir-se:

Secretaria

Tornar