Tràmits

Declaració Responsable Obra Menor

Són les obres menors que es troben subjectes a presentació mitjançant declaració responsable segons l'Ordenança municipal de llicències (BOPA 24 d'agost de 2011, en el no derogat per normativa posterior), ANNEX II, vigent i el que s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana.

1. Tipus de sol·licitud

Existeixen els següents tipus de sol·licitud, els models específics de les quals es troben en la seu electrònica, segons l'Ordenança municipal de llicències (BOPA 24 d'agost de 2011) disponible en web municipal -vigent en el no derogat per normativa posterior-, segons l'obra que es pretenga realitzar:

    a) Llicència d'obra menor. ANNEX I de l'Ordenança municipal de llicències.
    b) Declaració responsable d'obra menor. ANNEX II de l'Ordenança municipal de llicències.
   c ) Comunicació prèvia d'obra menor. ANNEX III de l'Ordenança municipal de llicències.

En cadascun dels models de sol·licitud de les tres possibilitats, s'hi enumeren les obres contemplades, i s’haurà de marcar amb una creu aquella obra de la qual es tracte.

En aquest cas ens referim a la del punt b) Declaració responsable d'obra menor.

2. Declaració responsable d’obra menor

En termes generals, pel que fa a les obres menors subjectes a Declaració responsable abans d'iniciar-se (les que es ressenyaven en l'apartat b) Declaració responsable d'obra menor, ANNEX II ) emplaçades en sòl urbà, fa referència a:

     1. Reformes interiors de locals o edificis que modifiquen la distribució i no afecten l'estructura de l'edifici,
     2. Restauració de façanes, mitgeres, patis i terrasses
     3. Obres necessàries per a la instal·lació d'ascensors que no afecten l'estructura de l'edifici,
     4. Instal·lació d'elements publicitaris a locals comercials (títols, rètols, etc.)
     5. Instal·lació o construcció de tanques de solar no incloses en l'annex I.10,
     6. Actuacions sobre jardins i solars que incloguen tala d'arbres,
     7. Instal·lació de baixants, ximeneres i altes instal·lacions comunes,
     8. Grues de construcció que no afecten la via pública,
     9. Instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicació en l'edifici,
    10. Piscines, barbacoes, pèrgoles, casetes de gas.

Estan subjectes en tot cas a llicència i excloses del règim de declaració responsable, aquelles obres sobre domini públic, sòl no urbanitzable i elements catalogats o en tràmit de catalogació.

No obstant l'anterior, l'enumeració no és exhaustiva, sinó més aviat exemplificativa de les obres subjectes a declaració responsable d'obra menor, i com referíem al començament, es podrà consultar en els annexos a l'ordenança, així com en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, LOTUP. (Art. 2 ).

3. Consideracions rellevants
 
En el cas d'obres en zones amb alguna afecció sectorial (costes, carreteres, barrancs, zones inundables, etc.) la persona interessada aportarà juntament amb la sol·licitud, l'autorització corresponent.

Només podrà iniciar les obres quan tinga totes les autoritzacions de les altres administracions públiques exigides per la normativa sectorial.

Les obres d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents estan subjectes a llicència, no poden presentar-se per declaració responsable d'obra menor quan afecten vials públics. Per a aquestes últimes s’haurà d'utilitzar l'imprés específic per a aquest tipus d'obres.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol·licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques):

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si fan la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol·licitar durant tot l'any

Passos a seguir:

Les declaracions responsables d'obres es poden sol·licitar:  

Amb posterioritat a la presentació s'efectuaran les comprovacions tècniques oportunes per part dels serveis municipals
 

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que s’ha d’aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.
Es considera de caràcter essencial:

  1. Model de sol·licitud en imprés específic d’obra menor degudament emplenat (i firmat). La manca de firma de la declaració responsable, comporta la seua ineficàcia i es tindrà per no presentada.
  2. Identificació de la persona sol·licitant.
  3. Justificant de l’abonament de les taxes.
  4. Ubicació exacta de les obres, referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el de fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre.
Quant he de pagar?

Juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, hem d'adjuntar el justificant d'haver abonat tant les TAXES, com l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), calculades sobre el pressupost de les obres sense IVA o pressupost d'execució material (PEM), marcat per les ordenances fiscals de l'any 2019, que estableixen els següents percentatges i quantitats mínimes (pàg. 210):

                                                              TAXES                                                     ICIO
Llicència d’obra menor                 0,9 % PEM* > 100 €                                 3,7 % PEM*

*PEM: és el pressupost d'execució material, o pressupost de les obres sense IVA. Les ordenances fiscals estableixen els mínims per al càlcul del PEM. Les ordenances fiscals (pàg. 196) i la modificació de les ordenances fiscals (pàg. 10) estableixen els mínims per al càlcul del PEM d’altres construccions.
 

Observacions:

La declaració responsable d'obra menor és vàlida des del moment de la seua presentació, sempre que s'adjunte tota la documentació i aquesta siga veraç, de manera que, quan complisca aquests requisits, no requereix resolució per a l'inici de les obres des d'aquest moment de la presentació (art. 21.1.paràgraf 3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), sense perjudici de les facultats de comprovació de l'administració municipal.
En cas d'inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o informació, o la no presentació davant l'administració de la documentació requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat:
a) Determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància d’aquests fets.
b) Produirà les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
En aquest sentit es pronuncia l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sil·lenci administratiu:

La declaració responsable veraç i acompanyada de la documentació completa, habilita a iniciar les obres des del moment de la seua presentació, sense necessitat d'obtindre cap Resolució, per la qual cosa no se subjecta al règim del silenci administratiu.

Import:

Juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, hem d'adjuntar el justificant d'haver abonat tant les TAXES, com l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), calculades sobre el pressupost de les obres sense IVA o pressupost d'execució material (PEM), marcat per les ordenances fiscals de l'any 2019, que estableixen els següents percentatges i quantitats mínimes (pàg. 210):                                                                               Llicència d’obra menor  TAXES   0,9 % PEM* > 100 €       ICIO  3,7 % PEM* *PEM: és el pressupost d'execució material, o pressupost de les obres sense IVA. Les ordenances fiscals estableixen els mínims per al càlcul del PEM. Les ordenances fiscals (pàg. 196) i la modificació de les ordenances fiscals (pàg. 10) estableixen els mínims per al càlcul del PEM d’altres construccions.

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 5/2014 de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i altres actes urbanístics municipals.

Recurs:

Les resolucions que puguen dictar-se en ocasió de la fase de control administratiu posterior a la presentació de la declaració responsable, seran susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara