Tràmits

Declaració Responsable Obra Menor

1. Es troben subjectes a aquest règim les obres menors que es troben en sòl urbanitzat en el planejament vigent en el municipi de Dénia. 

Estan subjectes en tot cas a llicència i excloses del règim de declaració responsable, aquelles obres sobre sòl dotacional o sòl rural, obres en domini públic, i aquelles que es realitzen en elements catalogats o en tràmit de catalogació amb trascendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural.

No obstant l'anterior, serà d'aplicació el que diu per a Actuacions subjectes a declaració responsable en el Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, TR LOTUP, així com la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Consideracions rellevants
 
En el cas d'obres en zones amb alguna afecció sectorial (costes, carreteres, barrancs, zones inundables, etc.) la persona interessada aportarà juntament amb la sol·licitud, l'autorització corresponent.

Només podrà iniciar les obres quan tinga totes les autoritzacions de les altres administracions públiques exigides per la normativa sectorial.

Les obres d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents estan subjectes a llicència, no poden presentar-se per declaració responsable d'obra menor quan afecten vials públics. Per a aquestes últimes s’haurà d'utilitzar l'imprés específic per a aquest tipus d'obres.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.

Estan obligats a tramitar telemàticament les seues sol·licituds:

Estaran obligats a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques):

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si fan la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

Quan es pot sol·licitar:

Es pot sol·licitar durant tot l'any

Passos a seguir:

Les declaracions responsables d'obres es poden sol·licitar:  

 
Amb posterioritat a la presentació s'efectuaran les comprovacions tècniques oportunes per part dels serveis municipals.
 

Documentació necessària:

En l’imprés de sol·licitud s'indica la documentació que s’ha d’aportar, tant la general com l'específica, així com en el document relacionat Documentació Declaració Responsable d’obra menor
 
En tot cas:

Segons les características i ubicació de les obres:

Observacions:

La declaració responsable d'obra menor és vàlida des del moment de la seua presentació, sempre que s'adjunte tota la documentació i aquesta siga veraç, de manera que, quan complisca aquests requisits, no requereix resolució per a l'inici de les obres des d'aquest moment de la presentació (art. 21.1.paràgraf 3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques), sense perjudici de les facultats de comprovació de l'administració municipal.
En cas d'inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o informació, o la no presentació davant l'administració de la documentació requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat:
a) Determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància d’aquests fets.
b) Produirà les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
En aquest sentit es pronuncia l'article 69.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sil·lenci administratiu:

La declaració responsable veraç i acompanyada de la documentació completa, habilita a iniciar les obres des del moment de la seua presentació, sense necessitat d'obtindre cap Resolució, per la qual cosa no se subjecta al règim del silenci administratiu.

Import:

Juntament amb la sol·licitud de llicència d'obres, hem d'adjuntar el justificant d'haver abonat tant les TAXES, com l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), calculades sobre el pressupost de les obres sense IVA o pressupost d'execució material (PEM), marcat per les ordenances fiscals, que estableixen els següents percentatges i quantitats mínimes Declaració Responsable d’obra menor  TAXES   0,9 % PEM* > 50 €       ICIO  3,7 % PEM (PEM és el presupost d' Execució Material ,o presupost de les obres sense IVA. Les ordenances fiscals estableixen els mínims per al càlcul del PEM d' altres construccions.)

Normativa aplicable:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i altres actes urbanístics municipals.

Recurs:

Les resolucions que puguen dictar-se en ocasió de la fase de control administratiu posterior a la presentació de la declaració responsable, seran susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara