Tràmits

Certificats i Volants del Padró d'Habitants

CERTIFICATS

El certificat d'empadronament acredita de forma fefaent el fet d'empadronament actual o històric, personal o col.lectiu en el municipi.
La certificació estarà subscrita pel secretari de l'Ajuntament  o bé pel qui el substituïsca o compte amb la seua delegació conferida reglamentàriament.
Té caràcter de document públic als efectes administratius.

·Certificat d'empadronament personal: És el document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

·Certificat d'empadronament històric: És el document que acredita l'antiguitat de la inscripció en el municipi, pot referir-se a una persona o a la totalitat de les persones inscrites en el mateix full padronal, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

·Certificat d'estada en el municipi: Quan una persona ha estat inscrita en el Padró d'Habitants i s'ha donat de baixa en el municipi i figura en el Padró d'un altre, pot sol·licitar la certificació del temps que ha estat registrada, segons les dades que consten en el Padró Històric del Municipi.

VOLANTS

Els volants d'empadronament, són documents de caràcter purament informatiu, no requereixen la signatura de cap funcionari o autoritat municipal.

Els volants d'empadronament es poden expedir individuals o col·lectius, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

La vigència dels certificats i volants d'empadronament és discrecional, en funció de l'organisme que els sol·licita (amb caràcter general la vigència és de tres mesos).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o la que actue en la seua representació degudament autoritzada.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

PRESENCIAL
En l'Oficina d'Atenció Ciutadana pot sol·licitar els certificats i els volants d'empadronament de manera presencial, sense necessitat de cita prèvia.

CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT ON-LINE 
Si disposa de Certificat Digital (firma electrònica) pot obtenir els certificats individuals o de convivència de manera immediata accedint a la seua CARPETA CIUTADANA d'esta Seu Electrònica.

Els certificats històrics es tramitaran accedint a l'opció Tramitar Ara que es troba al final d'esta pàgina, i estaran disponibles en la seua CARPETA CIUTADANA  en el termini màxim de dos dies hàbils.
 

Documentació necessària:

Sol·licitud presencial
·Si ho sol·licita la persona interessada:  DNI, passaport o targeta de residència (originals).

·Si el/la sol·licitant no és la persona interessada, però està empadronat/da amb ella, en el mateix full padronal:  DNI, passaport o targeta de residencia (originals) tant de la persona sol·licitant com de l'interessada.

·Si el/la sol·licitant no és la persona interessada  i està empadronat/da en diferent domicili o full padronal: 

-DNI, passaport o targeta de residència (originals) de la persona  sol·licitant.
-Autorització signada per la persona interessada  i fotocòpia del seu DNI, del passaport o de la targeta de residència.
·La sol·licitud dels/les menors haurà de realitzar-la la  persona  progenitora o tutor/a legal i presentaran el DNI, passaport o targeta de residència (originals).
·Si el certificat sol·licitat fa necessari que es consulte l'arxiu general, es demanarà per escrit amb l'imprés d'instància  general, en el qual s’haurà de ressenyar el telèfon al que li avisaran perquè puga arreplegar-lo.

Sol·licitud ON-LINE
·Cal disposar del Certificat Digital (firma eletrònica).

Termini de resolució:

Els volants i certificats individuals o de convivència s'expediran de manera immediata. Els històrics en el termini màxim de dos dies hàbils.

Import:

Els volants i certificats d'empadronament són gratuïts.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986.
·Resolució de 21 de juliol de 1997.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

On dirigir-se:

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Entitat tramitadora:

Oficina d'atenció al ciutadà

Tornar Tramitar ara