Tràmits

Certificats i Volants del Padró d'Habitants

CERTIFICATS

El certificat d'empadronament acredita de forma fefaent el fet d'empadronament actual o històric, personal o familiar en el municipi.
La certificació estarà subscrita pel secretari de l'Ajuntament i confirmada per l'alcalde, o bé pels qui els substituïsquen o compten amb la seua delegació conferida reglamentàriament.
Té caràcter de document públic als efectes administratius.

·Certificat d'empadronament personal: És el document que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

·Certificat d'empadronament històric: És el document que acredita l'antiguitat de la inscripció en el municipi, pot referir-se a una persona o a la totalitat de les persones inscrites en el mateix full padronal, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

·Certificat d'estada en el municipi: Quan una persona ha estat inscrita en el Padró d'Habitants i s'ha donat de baixa en el municipi i figura en el Padró d'un altre, pot sol·licitar la certificació del temps que ha estat registrada, segons les dades que consten en el Padró Històric del Municipi.

VOLANTS

Els volants d'empadronament, són documents de caràcter purament informatiu, no requereixen la signatura de cap funcionari o autoritat municipal.

Els volants d'empadronament es poden expedir individuals o col·lectius, amb les dades que consten en el Padró d'Habitants.

La vigència dels certificats i volants d'empadronament és discrecional, en funció de l'organisme que els sol·licita (amb caràcter general la vigència és de tres mesos).

Qui pot sol·licitar-ho:

El ciutadà interessat o un representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any.

Passos a seguir:

PRESENCIAL
En l'Oficina d'Atenció Ciutadana pot sol·licitar els certificats i els volants d'empadronament de manera presencial.

CERTIFICATS D'EMPADRONAMENT ON-LINE
Si disposa de Certificat Digital (firma electrònica) pot tramitar la seua sol·licitud accedint a l'opció Tramitar ara que es troba al final d'esta pàgina.

VOLANTS D'EMPADRONAMENT ON-LINE
Si disposa del Certificat Digital (firma electrònica) pot obtenir els volants d'empadronament, de manera immediata, accedint a la CARPETA CIUTADANA d'esta Seu Electrònica.

Documentació necessària:

Sol·licitud presencial
·Si ho sol·licita l'interessat:  DNI, passaport o targeta de residència (originals).
·Si el sol·licitant no és l'interessat, però està empadronat amb ell, en el mateix full padronal:  DNI, passaport o targeta de residencia (originals) tant del sol·licitant com de l'interessat.
·Si el sol·licitant no és l'interessat i està empadronat en diferent domicili o full padronal que l'interessat:
-DNI, passaport o targeta de residència (originals) del sol·licitant.
-Autorització signada per l'interessat i fotocòpia del DNI, del passaport o de la targeta de residència de l'interessat.
·La sol·licitud dels menors haurà de realitzar-la el pare, mare o tutor/a legal i presentaran el DNI, passaport o targeta de residencia (originals).
·Si el certificat sol·licitat fa necessari que es consulte l'arxiu general, es demanarà per escrit amb l'imprés de sol·licitud general, en el qual s’haurà de ressenyar el telèfon al que li avisaran perquè puga arreplegar-lo.

Sol·licitud ON-LINE
·Cal disposar del Certificat Digital (firma eletrònica).

Termini de resolució:

Els certificats s'expediran en el termini màxim de dos dies hàbils. Els volants es lliuraran immediatament.

Import:

Els volants i certificats d'empadronament són gratuïts.

Normativa aplicable:

·Llei 4/1996 que modifica la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local.
·RD 2612/1996 que modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel RD 1690/1986.
·Resolució de 21 de juliol de 1997.

Òrgan de resolució:

PADRÓ D'HABITANTS

Tornar Tramitar ara