Tràmits

Obra Menor Comunicació Prèvia

Se subjecten a Comunicació Prèvia aquelles obres menors incloses en l'ANNEX III de la vigent Ordenança de Llicències i Altres ActesUrbanístics municipals (BOPA 24/08/2011) emplaçades en sòl urbà, com són: obres en l'interior dels edificis que no modifiquen la distribució, estructures ni façana, ni canvi d'ús; obres en l'interior de locals que no modifiquen la distribució, estructures ni façana, ni canvi d'ús; obres en l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquen la distribució, estructures ni façana; actuacions de neteja i ornat de l’edificació; actuacions de neteja de jardins i solars que no impliquen una tala d'arbres o espècies subjectes a algun tipus de protecció.
Estan subjectes en tot cas a llicència, i excloses del règim dedeclaració responsable, aquelles obres sobre el domini públic, sòl no urbanitzable i elements catalogats o en tràmit de catalogació.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga la titular o no de l’immoble on es pretenen les obres.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Documentació necessària:

Figura en l'imprés adjunt.

Observacions:

La Comunicació Prèvia només es tindrà per efectuada des de la data en què es presente la sol•licitud juntament amb la documentació completa, en els Registres Oficials en forma legal, i habilitarà des d'aqueix moment l'execució de les obres.
La presentació de la Comunicació Prèvia s'entén sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques i no faculta en cap cas per a exercir actuacions o usos contraris a la legislació urbanística i altra normativa vigent.

Quan es tracte d'obres vinculades a activitats o espectacles públics i es pretenguen executar abans de l'obtenció de l'instrument ambiental o d'espectacles corresponent, haurà de presentar-se per a la tramitació de l'obra, un instrument públic notarial, en el qual, qui tinga la disponibilitat civil de l'immoble, assumisca la plena responsabilitat de les conseqüències que puguen derivar-se de l'eventual impossibilitat d'atorgar aquell instrument d'intervenció, amb renúncia a qualsevol indemnització.

Termini de resolució:

La comunicació prèvia produeix efectes des de la presentació de l'imprés de sol•licitud normalitzat juntament amb la documentació completa en els registres oficials, sense necessitat d'esperar cap resolució.

Sil·lenci administratiu:

No és procedent, ja que es tracta d'una comunicació prèvia que no exigeix resolució.

Import:

Segons Ordenança Fiscal, per a 2019, l'Impost de Construccions ascendeix al 3,7% sobre el Pressupost, més la taxa, del 0,9% sobre el pressupost, amb un mínim de 50 €.

Normativa aplicable:

Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Òrgan de resolució:

La Regidora Delegada competent

Recurs:

Les resolucions que puguen dictar-se en ocasió de la fase de control administratiu posterior a la presentació de la declaración responsable, seran susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el terminid'1 mes o directament recurs contenciós-administratiu en el termini de 2 mesos,des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara