Tràmits

Ocupació de via pública amb taules i cadires. Inicial i ampliació

Tot aprofitament especial de la via pública amb taules i cadires per part dels establiments d'hosteleria.

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona física o jurídica titular de l'establiment d'hosteleria que pretén realitzar l'ocupació.

Quan es pot sol·licitar:

1 mes d'antelació a l'inici de l'ocupació

Passos a seguir:

En el suposat de sol·licitut inicial o ampliació de l'autorització existent: Annex I
Complimentada la sol·licitud es demanaran informes: - Informe técnic sobre ocupació - Comprovació de la vigència de la llicència de l'establiment - Comprovació sobre si hi ha deutes pendent pel sol·licitant.
En el suposat de renovació de l'autorització existent: Annex II
Si la petició fa referència a la renovació, el departament encarregat del tràmit demanarà informe a Serveis Econòmics
En cas de canvi de titularitat: Annex III
Si la petición fa referència a un canvi de titularitat i fins el període que resta de l'anualitat corresponent. Complimentada la petició es faran les comprovacions corresponents pel departament tramitador i es donarà trasllat als serveis econòmics.

Documentació necessària:

Observacions:

La sol·licitut indicarà: superificie a ocupar, concretant el nombre de taules i cadires. S'entén que cada taula té aparellada quatre cadires. si no aporta les mesures de les taules, s'entendrà que aquesta té una mesura de 0.80 m

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Import:

ORDENANÇA FISCAL

Normativa aplicable:

Ordenança Municipal d'ocupació de via pública

Òrgan de resolució:

Regidor Protecció Ciutadana

Recurs:

Recurs de reposició en el termini d'un mes a contar des de la notificació

On dirigir-se:

Governació

Entitat tramitadora:

Governació

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara