Tràmits

Ocupació sòl no urbanitzable

Imprés i tràmit:

Llicència d’ocupació en sòl no urbanitzable.
 

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran sol·licitar-ho les persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats), així com les comunitats de béns, i persones propietàries que hagen actuat com a promotores de les obres.

La persona interessada podrà sol·licitar-ho directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat i signat tant per la persona representada com per la persona representant.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

On i com se sol·licita:
 
Les llicències d'ocupació es poden sol·licitar tant de manera presencial com a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia.
1. De manera presencial dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10.
2. Telemàticament, a través dels següents enllaços de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia:
Link
Cal tindre en compte l'indicat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, art.14 quant a qui estan en l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.
 
Estaran en l'obligació de tramitar telemàticament les seues sol·licituds:
(Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.
 
Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial. L'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar el pagament a través d'internet, també es podrà realitzar per mitjà d'un caixer o entitat bancària.

Passos a seguir:
Es presentarà el document de llicència d'ocupació DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT, acompanyat de la DOCUMENTACIÓ COMPLETA i pagament de la taxa.
 
Amb posterioritat a la seua presentació, s'efectuaran les comprovacions tècniques oportunes.
 
Així mateix i per a agilitar la tramitació, resulta convenient:
- Consultar prèviament amb el Departament d'Urbanisme si l'immoble està subjecte a algun procediment de restabliment de la legalitat urbanística.
- Justificar el sistema d'evacuació d'aigües residuals.

Documentació necessària:

Figura en l'imprés adjunt, en funció de cada cas.
 

Observacions:

Es distingeix entre llicència de primera ocupació i llicència de segona ocupació i posteriors ocupacions.

La vigència de la llicència d'ocupació serà de 10 anys. SEMPRE QUE HAGEN TRANSCORREGUT 10 anys (mai abans), des de l'obtenció de la primera llicència d'ocupació s'exigirà la seua renovació mitjançant nova llicència per a segones i posteriors ocupacions:

• Quan es produïsquen segones o posteriors transmissions de propietat.
• Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament.
• Quan es tracte d'edificacions existents que no compten ex novo serà exigible en els dos supòsits anteriors.

No obstant això, encara que no hagen transcorregut els 10 anys des de l'obtenció de la llicència d'ocupació, s'exigeix nova llicència d'ocupació quan s'executen obres en edificacions existents de modificació, reforma o rehabilitació, que alteren la seua configuració arquitectònica entenent per tals les que tinguen caràcter d'intervenció total o les parcials que produïsquen una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o tinguen per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

També aquelles obres que modifiquen essencialment el conjunt del sistema estructural o altres elements o parts de l'edifici afectats pels requisits bàsics de l'edificació, segons es descriuen en l'art. 4 de la llei 3/2004 i per a les obres que tinguen el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposen d'alguna mena de protecció de caràcter ambiental o històric- artístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afecten els elements o parts objecte de protecció o quan es produïsca una alteració de l'ús de l'edificació.

• En el cas d'habitatges protegits de nova construcció, la cèdula de qualificació definitiva substituirà a la llicència d'ocupació quan es tracte de la primera transmissió de l'habitatge.
• En segona o posteriors transmissions d'habitatges amb protecció pública, s'estarà al que s'estableix en els apartats anteriors (llicència de segones i posteriors ocupacions).

Seran requisits previs a la presentació de la Llicència, la falta de constància d'actuacions tendents a la restauració de la legalitat urbanística o la caducitat de l'acció de restabliment de la legalitat urbanística, el compliment dels requisits tècnics derivats de l'aplicació de la normativa sectorial que poguera afectar l'edificació referents a la seguretat i la comprovació que l'ús a què es destina l'edificació no es trobe prohibit o exclòs en la zona per la normativa en vigor.

Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de dos mesos, sempre que s'haja presentat la documentació completa en els registres oficials. (Art. 240.1 del Decret Legislatiu 1/2021, TR LOTUP).

Sil·lenci administratiu:

En el cas de llicència d'ocupació en sòl no urbanitzable, els efectes del silenci administratiu són desestimatoris. (Article 242.2 del Decret Legislatiu 1/2021, TR LOTUP).

Import:

La taxa a abonar serà segons el cas: - Llicència de primera ocupació: 5‰ del pressupost final d'obra + 0'15 € x m² útil d'edificació. - Llicència de segona ocupació: 200 €.

Normativa aplicable:

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Llei 3/2004 de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de Qualitat de l'Edificació.

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent

Recurs:

La resolució és susceptible de recurs potestatiu de reposició en via administrativa, a interposar en el termini d'1 mes o bé, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara