Tràmits

Declaració Responsable Ocupació sòl urbà

Quant a procediment, es distingeix entre:

  1. Declaració responsable de primera ocupació amb obra.
  2. Declaració responsable de primera ocupació d'edificació existent (que mai ha comptat amb cèdula d'habitabilitat, llicència d'ocupació o cèdula de qualificació en el cas d'habitatges protegits).
  3. Declaració responsable de segona ocupació i posteriors (renovació).
Totes les anteriors han de sol·licitar-se a través del mateix imprés, seleccionant en cada cas el tipus d'ocupació que estiguem sol·licitant.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Declaració responsable amb obra: persones físiques (particulars), persones jurídiques privades (empreses, societats, associacions, entitats) i comunitats de béns o persones propietàries, que hagen actuat com a promotors de les obres executades.
- Declaració responsable d’edificació existent: la persona propietària.
- Declaració responsable de segona o posterior ocupació: la persona propietària de l'immoble respectiu.

La persona interessada podrà sol·licitar-ho directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat i signat tant per la persona representada com per la persona representant.

Quan es pot sol·licitar:

Ha de sol·licitar-se abans de la posada en ús de l'immoble i pot sol·licitar-se durant tot l'any.

Passos a seguir:

Les declaracions responsables d'ocupació es poden sol·licitar tant de manera presencial com a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia.

  1. De manera presencial dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) situada en la plaça de la Constitució, 10.
  2. Telemàticament, a través dels següents enllaços de la seu electrònica de l'Ajuntament de Dénia:
https://oac.denia.es/va/tramits/tramit.aspx?id=42&area=false&cercador=true

Cal tindre en compte l'indicat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, art.14 quant a qui estan en l'obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques.

Estaran en l'obligació de tramitar telemàticament les seues sol·licituts:
(Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques): Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial.
L'Ajuntament ofereix la possibilitat de realitzar el pagament a través d'internet, també es podrà realitzar per mitjà d'un caixer o entitat bancària.

Passos a seguir:
Es presentarà el document de declaració responsable DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT (assenyalant en cada cas el tipus d'ocupació sol·licitada), acompanyat de la DOCUMENTACIÓ COMPLETA assenyalada en l'apartat “DOCUMENTS QUE S'HAN D'APORTAR”, així com del pagament de la taxa.

Amb posterioritat a la seua presentació, s'efectuaran les comprovacions tècniques oportunes.

Així mateix i per a agilitar la tramitació, resulta convenient:

Documentació necessària:

Figura en l'imprés adjunt, en funció de cada cas.

Encara que la declaració responsable es tendrà per cumplimentada quan es presente amb la documentació correcta, la persona declararà tindre una serie de DOCUMENTS QUE LA PERSONA PROMOTORA MANIFESTA DISPOSAR I QUE PODRAN SER REQUERITS PER A LA SEUA COMPROVACIÓ PER L'ADMINISTRACIÓ:

PRIMERA OCUPACIÓ

 
Si existeixen instal·lacions específiques que així ho requerisquen, sobre la base de la legislació vigent en la matèria:
EN CAS D'EDIFICACIÓ PLURIFAMILIAR, A més

Observacions:

A l'efecte de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'entendrà per declaració responsable el document subscrit per una persona interessada en el qual aquesta manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a obtindre el reconeixement d'un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'administració quan li siga requerida, i que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

Les declaracions responsables i les comunicacions permetran, el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'administració competent de la declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

Les declaracions responsables només es tindran per efectuades des de la data en què es presente la sol·licitud respectiva degudament emplenada i signada, juntament amb la documentació completa i es presente en els registres oficials en forma legal, habilitant des d'aquest moment a l'ús de l'immoble, tenint la mateixa una vigència de 10 anys.

La vigència de la declaració responsable d'ocupació serà de 10 anys. SEMPRE QUE HAGEN TRANSCORREGUT 10 anys (mai abans), des de la presentació de la primera declaració responsable d'ocupació s'exigirà la seua renovació mitjançant una nova per a segones i posteriors ocupacions:

• Quan es produïsquen segones o posteriors transmissions de propietat.
• Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament.
• Quan es tracte d'edificacions existents que no compten ex novo serà exigible en els dos supòsits anteriors.

No obstant això, encara que no hagen transcorregut els 10 anys des de l'obtenció, s'exigeix nova declaració responsable quan s'executen obres en edificacions existents de modificació, reforma o rehabilitació, que alteren la seua configuració arquitectònica entenent per tals les que tinguen caràcter d'intervenció total o les parcials que produïsquen una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o tinguen per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

També aquelles obres que modifiquen essencialment el conjunt del sistema estructural o altres elements o parts de l'edifici afectats pels requisits bàsics de l'edificació, segons es descriuen en l'art. 4 de la llei 3/2004 i per a les obres que tinguen el caràcter d'intervenció total en edificacions catalogades o que disposen d'alguna mena de protecció de caràcter ambiental o històric- artístic, regulada a través de norma legal o document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afecten els elements o parts objecte de protecció o quan es produïsca una alteració de l'ús de l'edificació.

La presentació de la declaració responsable s'entén sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior que tinguen atribuïdes les administracions públiques i no faculta en cap cas per a exercir actuacions o usos contraris a la legislació urbanística i altra normativa vigent.

Seran requisits previs a la presentació de la declaració, la falta de constància d'actuacions tendents a la restauració de la legalitat urbanística o la caducitat de l'acció de restabliment de la legalitat urbanística, el compliment dels requisits tècnics derivats de l'aplicació de la normativa sectorial que poguera afectar l'edificació referents a la seguretat i la comprovació que l'ús a què es destina l'edificació no es trobe prohibit o exclòs en la zona per la normativa en vigor.

En el cas d'habitatges protegits de nova construcció, la cèdula de qualificació definitiva substituirà a la llicència d'ocupació quan es tracte de la primera transmissió de l'habitatge.

Termini de resolució:

En cas de declaració responsable, la mateixa produeix efectes des de la presentació de l'imprés de sol·licitud normalitzat DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT juntament amb la documentació COMPLETA, en els registres oficials, SENSE NECESSITAT D'ESPERAR A CAP RES

Sil·lenci administratiu:

No procedeix en casos de declaració responsable, JA QUE NO EXIGEIX RESOLUCIÓ.

Import:

La taxa a abonar serà segons el cas: - Declaració responsable de primera ocupació amb obra: 5‰ del pressupost final d'obra + 0'15 € x m² útil d'edificació. - Declaració responsable de primera ocupació d’edificació existent: 200 €. - Declaració responsable de segona ocupació: 200 €.

Normativa aplicable:

Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Llei 3/2004 de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de Qualitat de l'Edificació.
DECRET 12/2021, de 22 de gener, del Consell de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges.

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

Les resolucions que puguen dictar-se en ocasió de la fase de control administratiu posterior a la presentació de la declaració responsable, seran susceptibles de recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos, des de la notificació.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara