Tràmits

Llicència Obra Menor

Són les obres menors que es troben subjectes a autorització segons l'Ordenança municipal de llicències (BOPA de 24 d'agost de 2011, vigent en el no derogat per normativa posterior) i el que s'estableix en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

 1. Tipus de sol·licituds
Existeixen els següents tipus de sol·licitud, els models específics de la qual es troben en la seu electrònica, segons l'Ordenança Municipal de Llicències (BOPA de 24 d'agost de 2011) disponible en web municipal -vigent en el no derogat per normativa posterior-, segons l'obra que es pretenga realitzar:

a)        Llicència d'obra menor. ANNEX I de l'Ordenança Municipal de llicències
b)        Declaració responsable d'obra menor. ANNEX II de l'Ordenança Municipal de llicències
c)        Comunicació prèvia d'obra menor ANNEX III de l'Ordenança Municipal de llicències

En cadascun dels models de sol·licitud de les tres possibilitats, s'hi enumeren les obres contemplades, i s’haurà de marcar amb una creu aquella de la qual es tracte.
En aquest cas ens referim a la del punt a) Llicència d'obra menor subjecta a autorització.
 1. Llicència d’obra menor
A trets generals, pel que fa a les obres menors que requereixen llicència o autorització abans d'iniciar-se (les que es ressenyaven en l'apartat a) Llicència d'obra menor, ANNEX I) són totes les que es pretenguen realitzar en:
 1. Sòls d’ús o domini públic (rases, connexions al clavegueram…)
 2. Edificis amb protecció o entorn protegit (en aquests casos és aconsellable consultar amb els tècnics municipals en atenció a l'abast de les obres que s’han d’escometre i en el seu cas, sol·licitar prèviament a la llicència, l'informe d'obres admissibles, gratuït).
 3. Sòl no urbanitzable: casetes de ferramentes, moviments de terra, tancats…
 4. Obres d'ampliació del que està construït o del volum de l'edificació i que no es troben subjectes a llicència d'obra major: tancaments de porxe,
 5. Envidrar una terrassa (alumini, fusta, cristall), o cobrir-la (panells, làmines…), barbacoes cobertes de més de 8 m², garatges tancats, etc.
 6. Obres que impliquen un canvi d’ús.
No obstant això, l'enumeració no és exhaustiva, sinó més aviat exemplificativa de les obres que han d'acollir-se a la llicència d'obra menor, i com déiem al començament, es podrà consultar en els annexos a l'ordenança, així com en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, LOTUP (art. 213)

  2. Consideracions rellevants

1a. En el cas d'obres en zones amb alguna afecció sectorial (costes, carreteres, barrancs, zones inundables, etc.) la persona interessada aportarà juntament amb la sol·licitud, l'autorització corresponent -imprescindible en el cas d'afecció de carreteres i costes, entre altres- i sempre abans de l'inici de les obres.
Només podrà iniciar les obres quan tinga la llicència i totes les autoritzacions de les altres administracions públiques exigides per la normativa sectorial.
2a En cas d'obra menor d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents, caldrà utilitzar l'imprés específic per a aquest tipus d'obres.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.
Estan obligades a tramitar telemàticament les seues sol·licituds:
Estaran obligades a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
-Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentació de l'imprés de sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat “documentació necessària” i pagament de la taxa.

En cas d'obra menor d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents, haurà d'utilitzar-se l'imprés específic per a aquesta mena d'obres.

Més informació en Llicències d'Obra Menor  i en INSTRUCCIONS PER A la PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.
Es considera de caràcter essencial:

 1. Model de sol·licitud en imprés específic obra menor/ d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents degudament emplenat (i signat).
 2. Identificació de la persona sol·licitant.
 3. Justificant de l’abonament de taxes.
 4. Ubicació exacta de les obres, referència cadastral (apareix en el rebut de l’IBI i en el de fem). Pot consultar-se en la seu electrònica del cadastre.

Observacions:

Quan les obres tinguen com a finalitat l'exercici d'una activitat i es pretenguen iniciar les mateixes abans de la concessió d'aquesta, sempre que no es tracte de Sòl No Urbanitzable, o es tracte de llicència d'obra menor relativa a obres precises per a l'exercici d'activitats subjectes al procediment d'obertura mitjançant declaració responsable conforme a la normativa vigent, l'interessat haurà d'aportar instrument públic notarial, en el qual, qui tinga la disponibilitat civil de l'immoble, assumisca la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de l'eventual impossibilitat d'atorgar llicència d'obertura, amb renúncia a tota indemnització.

La tramitació a través del procediment de llicència d'obra menor és independent del deure de gestionar urbanísticament l'immoble (efectuar les cessions dotacionals de vials, principalment, que afecten l'immoble segons les normes de planejament vigents), quan legalment siga necessari (per ex. obres d'ampliació que puguen enquadrar-se en obres menors).Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és d’un mes, sempre que s’haja presentat la documentació completa en els registres oficials. (Art. 32 de l’Ordenança de Llicències).

Sil·lenci administratiu:

Respecte al mateix, l’article 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que serà desestimatori en els casos en què una norma amb rang de llei així ho establisca. En aquest cas l’a

Import:

Segons Ordenança Fiscal, per a l'Impost de Construccions ascendeix al 3´7% sobre el Pressupost, més la taxa, del 0´9% sobre el pressupost, amb un mínim de 100 €.

Normativa aplicable:


Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 5/2014 de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i altres actes urbanístics municipals.


Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

La Resolució és susceptible de recurs potestatiu de reposició en via administrativa, a interposar en el termini d'1 mes o bé, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara