Tràmits

Llicència Obra Menor


Són les obres menors que es troben subjectes a autorització segons la normativa d'applicació.

A trets generals, pel que fa a les obres menors que requereixen llicència o autorització abans d'iniciar-se són totes les que es pretenguen realitzar en:

 1. Sòls d’ús o domini públic (rases, connexions al clavegueram…)
 2. Edificis amb protecció o entorn protegit (en aquests casos és aconsellable consultar amb els tècnics municipals en atenció a l'abast de les obres que s’han d’escometre i en el seu cas, sol·licitar prèviament a la llicència, l'informe d'obres admissibles, gratuït).
 3. Sòl no urbanitzable: casetes de ferramentes, moviments de terra, tancats…
 4. Sòl urbà: Moviments de terra, piscines, tancats, etc.
 5. Obres que impliquen un canvi d’ús.
 6. Obres provisionals.
Són les obres que indica el text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge TRLOTUP aprovat per el Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell.

 Consideracions rellevants

1a. En el cas d'obres en zones amb alguna afecció sectorial (costes, carreteres, barrancs, zones inundables, etc.) la persona interessada aportarà juntament amb la sol·licitud, l'autorització corresponent -imprescindible en el cas d'afecció de carreteres i costes, entre altres- i sempre abans de l'inici de les obres.

Només podrà iniciar les obres quan tinga la llicència i totes les autoritzacions de les altres administracions públiques exigides per la normativa sectorial.

2a En cas d'obra menor d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents, caldrà utilitzar l'imprés específic per a aquest tipus d'obres.

 

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada, siga titular o no de l'immoble on es pretenen fer les obres, directament o a través de representant, adjuntant l'imprés d'atorgament de representació degudament emplenat.
Estan obligades a tramitar telemàticament les seues sol·licituds:
Estaran obligades a tramitar amb certificat electrònic els següents subjectes (Art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques):
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
-Les persones que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria.

Les persones físiques podran triar si realitzen la tramitació amb certificat electrònic o presencial.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

De manera telemàtica: a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia,Clicar botó "Tramitar ara"  i no cal afegir l'imprés de sol.licitud d'obra menor (En cas d'obra menor d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents, cal acompanyar  l'imprés específic) i pagament de la taxa (previament ha de fer el pagament per poder adjuntar el justificant).  

De manera presencial: en l’Oficina d’atenció a la ciutadania (OAC), situada en la plaça de la Constitució, 10. Presentació de l'imprés de sol·licitud de llicència, acompanyada de la documentació i pagament de la taxa.
En cas d'obra menor d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents, haurà d'utilitzar-se l'imprés específic per a aquesta mena d'obres.

Documentació necessària:

En cada imprés de sol·licitud s'indica la documentació que cal aportar, tant la general com l'específica. Si falten documents de caràcter essencial, no s'iniciarà l'expedient.
Es considera de caràcter essencial:

 1. Model de sol·licitud en imprés específic obra menor/ d'extensió de xarxes de clavegueram i escomesa de xarxes existents degudament emplenat (i signat).
 2. Identificació de la persona sol·licitant.
 3. Justificant de l’abonament de taxes.(document de pagament autoliquidació)
 4. Plànol de situació referit al Cadastre, a la guia de carrers o al planejament municipal (seu electrònica cadastre, guia de carrers, planejament municipal)
 5. Pressupost detallat de les obres (PEM)

Observacions:

Quan les obres tinguen com a finalitat l'exercici d'una activitat i es pretenguen iniciar les mateixes abans de la concessió d'aquesta, sempre que no es tracte de Sòl No Urbanitzable, o es tracte de llicència d'obra menor relativa a obres precises per a l'exercici d'activitats subjectes al procediment d'obertura mitjançant declaració responsable conforme a la normativa vigent, l'interessat haurà d'aportar instrument públic notarial, en el qual, qui tinga la disponibilitat civil de l'immoble, assumisca la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de l'eventual impossibilitat d'atorgar llicència d'obertura, amb renúncia a tota indemnització.

La tramitació a través del procediment de llicència d'obra menor és independent del deure de gestionar urbanísticament l'immoble, quan legalment siga necessari (per ex. obres d'ampliació que puguen enquadrar-se en obres menors).

Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de dos mesos, sempre que s’haja presentat la documentació completa en els registres oficials.

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori quan supose l'adquisició de facultats o drets que contravinguen l'ordenació territorial i urbanística i en els termes dispostos en els articles 11 del Text Refòs de la Lei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

Import:

Segons Ordenança Fiscal, per a l'Impost de Construccions ascendeix al 3´7% sobre el Pressupost, més la taxa, del 0´9% sobre el pressupost, amb un mínim de 100 €. *PEM: és el pressupost d'execució material, o pressupost de les obres sense IVA. Les ordenances fiscals estableixen els mínims per al càlcul del PEM.

Normativa aplicable:


Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.
Reial decret legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables i altres actes urbanístics municipals.

Òrgan de resolució:

La regidora delegada competent.

Recurs:

La Resolució és susceptible de recurs potestatiu de reposició en via administrativa, a interposar en el termini d'1 mes o bé, directament, recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos.

On dirigir-se:

Control Urbanistic i Serveis Generals

Entitat tramitadora:

Llicències urbanistiques

Impresos:

Documents relacionats:

Tornar Tramitar ara