Tràmits

Devolució d'ingressos indeguts

Si l'Ajuntament emet una liquidació o un rebut, i es comprova que exixteix un error, be per duplicitat en el pagament o que la quantitat pagada és superior a l'import a ingresar, es podrá sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts.
L'import de la devolució será l'mport indegudament ingressat.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que haja fet l'ingrés indegut.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Documentació necessària:

a) Sol·licitud de devolució d'ingrés indegut degudament emplenada.
b) Original del rebut/liquidació abonat en excés, per duplicar o indegut
c. En cas d'actuar en representació, documentació que l'acredite.
d. Document de manteniment de tercers degudament emplenat.

Termini de resolució:

6 mesos

Sil·lenci administratiu:

Negatiu

Normativa aplicable:

a. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria
b. Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de desenvolupament de la LGT en materia de revisió en via administrativa.
c. Reial Decret 1065/2007, Reglament de gestió i inspecció tributària i d'aplicació dels tributs.

Òrgan de resolució:

Concejal Delegat

Recurs:

Recurs de Reposició
Recurs Contenciós Administratiu

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Tornar Tramitar ara