Tràmits

Devolució d'avals o fiances

Tota persona que tinga depositada una fiança o aval en l'Ajuntament, podrà sol·licitar la seua devolució una vegada s'acabe l'execució de l'obra o l'actuació que va originar el seu depòsit.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que haja fet el depòsit.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Es pot presentar la sol·licitud presencial o telemàticament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, o bé per correu.

Documentació necessària:

a. Sol·licitud de devolució de fiança degudament emplenada.
b. Llicència de primera ocupació, en cas d'obres d'edificació o referencia a la mateixa.
c. Llicència d'obres o referencia  al nº expedient administratiu de la mateixa.
d. En cas d'actuar en representació, documentació que l'acredite.
e. Document de manteniment de tercers, en cas de finaça en metàlic.

Observacions:

* Per a tornar l'aval o fiança d'obres, s'ha de comptar amb l'informe favorable del tècnic d'urbanisme competent.
* Per a les fiances en metàlic caldrà aportar manteniment de tercers.

Termini de resolució:

3 mesos

Sil·lenci administratiu:

Positiu

Normativa aplicable:

a. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el T.R.L.H.L
b. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria
c. Llei 5/2014, de 25 de juliol, Generalitat Valenciana, d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge.
d. Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i ambientals, declaracions responsables, comunicacions prèvies i altres actes urbanístics municipals.

Òrgan de resolució:

Resolució Regidor Delegat

Recurs:

On dirigir-se:

Serveis Económics

Entitat tramitadora:

Servicis Econòmics

Impresos:

Tornar Tramitar ara