Tràmits

Targeta d'armes de categoria quarta (aire comprimit, airsoft/paintball)

Petició de la Targeta d'armes de la 4a categoria classes A i B.

1- Targeta tipus A: Armes incloses en la categoria 4,1.

Carabines i pistoles, de tir semiautomàtic i de repetició, revòlvers de doble acció, accionades per aire o altre gas comprimit no assimilades a escopetes. També armes d'ús lúdic-esportiu d'airsoft i paintball.

2- Targeta tipus B: Armes incloses en la categoria 4,2.

Carabines i pistoles, d'ànima llisa o rajada, i d'un sol tir, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o altre gas comprimit no assimilades a escopetes. També armes d'ús lúdic-esportiu d'airsoft i paintball accionades per moll o ressort.

     

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física major de 14 anys d'edat resident en Dénia que adquirisca un arma inclosa en la categoria quarta

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentar la sol·licitud i documents que han d'acompanyar en les oficines de l'OAC en horari de dilluns, dimecres i divendres de 09.00 a 14.00 i els dimarts i dijous de 09.00 a 18.00 hores. Si la documentació és correcta s'emet la taxa de 14 euros.

Quan finalitze la tramitació de la targeta, s'avisarà telemàticament a la persona interessada per anar a arreplegar-la a les oficines de la Policia Local. Allí haurà de presentar l'arma dins la caixa perquè siga revisada.

Documentació necessària:

a) Targeta d'armes noves:

Sol·licitud emplenada adjuntant els següents documents:

•DNI original del sol·licitant

•Factura original de compra o albarà que acredite la propietat i les característiques de l'arma      havent de figurar en la mateixa el tipus d'arma, la marca, model i el número de sèrie. En cas que la factura no estiga a nom del sol·licitant, presentarà contracte de compra-venda o cessió acompanyat de fotocòpia del DNI del venedor.

•Autorització de petició d'antecedents penals

•Declaració jurada de bona conducta ciutadana

•Una fotografia impresa en un full A4 de l'arma en la seua caixa original on es veja clar el número de sèrie.

b) Renovació de la targeta:

Sol·licitud emplenada adjuntant els següents documents:

•DNI del sol·licitant

•Autorització de petició d'antecedents penals

•Targeta anterior

c) Sollicitud de targeta per a menors d'edat  i majors de 14 anys:

Sol·licitud emplenada adjuntant els   següents documents:

•DNI del sol·licitant.

•Autorització de qui ostente la pàtria potestat o tutela

•Factura original de compra o albarà que acredite la propietat i les característiques de l'arma    havent de figurar en la mateixa el tipus d'arma, la marca, *model i el número de sèrie.

•Autorització de petició d'antecedents penals de qui tinga la pàtria potestat o tutela

d) Baixa:

Sol·licitud emplenada adjuntant els següents documents:

•DNI del sol·licitant.

•Targeta de l'arma per a la qual sol.licita la baixaTermini de resolució:

2 mesos

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Import:

14 euros

Normativa aplicable:

Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament d'Armes (arts. 3, 96.6, 105).
Ordenança fiscal d'expedició de documents

Òrgan de resolució:

Alcaldia

Recurs:

Potestatiu de reposició davant l'Alcaldia o contenciós administratiu.

On dirigir-se:

Policia Local

Entitat tramitadora:

Policia local

Impresos:

Tornar Tramitar ara