Tràmits

Autorització complementària de circulació

No es permet la circulació de vehicles les masses, dimensions i pressió sobre el paviment dels quals superen els establits en les disposicions que es determinen reglamentàriament.
L'òrgan competent en matèria de trànsit podrà concedir autoritzacions especials i per un nombre limitat de circulacions o per un plaç determinat, previ informe vinculant del titular de la via, per als vehicles que, per les seus característiques tècniques o per la càrrega indivisible que transporten, superen les masses i dimensions máximes establides reglamentàriament, prèvia comprovació de què es troben emparats per l'autorització de transport legalment procedent i el pagament de taxes municipals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentar la sol·licitud amb tota la informació necessària.
És interessant per agilitzar el tràmit, consultar prèviament amb la Policia Local les dates, hores i llocs del transport especial previstes (de manera presencial, telefònica o mail).

Documentació necessària:

Característiques tècniques del transport especial.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Import:

20 € per petició i segons agents/hora de trasllat (30-36 euros per hora i agent)

Normativa aplicable:

Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles (art. 14)
Ordenança fiscal reguladora de l'exacció de la taxa per prestació de serveis d'acompanyament de vehicles pesats i especial per via urbana (art. 5).

Òrgan de resolució:

Regidor delegat de seguretat ciutadana i mobilitat

Recurs:

Potestatiu de reposició davant l'Alcaldia o contenciós administratiu.

On dirigir-se:

Policia Local

Impresos:

Tornar Tramitar ara