Tràmits

Canvi de domicili en permisos de conducció/circulació

El domicili ja no consta en la redacció dels nous permisos/llicències de circulació i conducció de manera que quan es produïx un canvi de domicili es pot gestionar telemàticament aquest canvi per a què conste actualitzat als efectes de comunicacions i informació de la Direcció General de Trànsit i Ajuntament de Dénia, entre altres Administracions.

Qui pot sol·licitar-ho:

Titulars de permisos/llicència de circulació i/o conducció.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Presentar la sol·licitud.
Exhibir els documents originals i en vigor dels quals es demana el canvi.
Justificant del canvi de domicili.

Documentació necessària:

Documents originals i en vigor dels quals es demana el canvi.

Justificant del canvi de domicili (DNI, volant d'empadronament, etc.). En cas de canvi de domicili dins del mateix municipi s'acreditarà mitjançant un rebut d'aigua, llum, contracte d'arrendament o compra

Observacions:

Aquesta gestió es basa en el conveni de col·laboració entre la Direcció General de Trànsit i l'Ajuntament de Dénia.

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Estimatori

Import:

Gratuït

Normativa aplicable:

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refundit de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (art. 5)
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art. 57)

Òrgan de resolució:

Direcció General de Trànsit

Recurs:

Davant de la Direcció Provincial de Trànsit d'Alacant.

On dirigir-se:

Policia Local

Impresos:

Tornar Tramitar ara