Tràmits

Ocupació de via pública

L'ocupació de via pública ha d'estar autoritzada per la Policia Local abans d'efectuar-se la instal·lació de contenidors d'obra, bastides, casetes d'informació, mudances, buidat de fosses sèptiques i altres objectes que ocupen la via pública.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica.
La persones jurídiques únicament podran realitzar el tràmit online.

Quan es pot sol·licitar:

Durant tot l'any

Passos a seguir:

Pagar la taxa corresponent  que resulta dels següents càlculs: 
Instal·lació de Contenidors: 2,45 euros per dia. Els contenidors situats en nucli urbà s'hauran de retirar els caps de setmana i  festius
Mudances:
1-Estacionament en cordó : multiplicar metres lineals per 2 m amplària per a obtindre la superfície i el resultat es multiplicarà per 0.75 euros per a obtindre l'import  diari.
2- Estacionament en bateria: multiplicar metres lineals per 3 m amplària per a obtindre la superfície i el resultat es multiplicarà per 0.75 euros per a obtindre l'import diari.
Obres, càrregues i descàrregues i pintura de façanes: Consultar en Ordenança Fiscal. ORDENANZAS GENERALES 2010 (denia.es)
El pagament en línia de la taxa OAC Dénia. Ofina Virtual Ajuntament de Dénia - Inicio - Otros - Documento de pago de autoliquidaciones (denia.es) l'ha de realitzar abans de formular la sol·licitud guardant el justificant de pagament que haurà d'adjuntar a la petició.
Emplenar el formulari fil per randa amb  tota la informació sol·licitada, especificant el tipus de treball a realitzar. Farà constar els metres quadrats que s'ocuparan i si es requereix cort de carrer. 
No oblide SIGNAR la sol·licitud.

 

Documentació necessària:

El sol·licitant haurà d'adjuntar a la sol·licitud:
- Pla de situació  exacta de l'ocupació.
- Declaració responsable o llicència d'obra segons els casos.
- En els supòsits que implique la col·locació d'un vehicle, haurà d'aportar a més, la documentació amb característiques tècniques del vehicle així com el justificant de l'assegurança obligatòria en vigor.
- Justificant del pagament de la taxa preceptiva.

Observacions:

Quan la prestació d'un servici de retirada de vehicles de la via pública es realitze amb ocasió de la petició d'execució d'obres, treball o actes que afecten a un servici públic o privat, es meritarà pel contractista o peticionari el 40% de la taxa establida en l'ordenança fiscal de retirada de vehicles, art. 6.A).

Termini de resolució:

1 mes

Sil·lenci administratiu:

Desestimatori

Import:

Instal·lació de Contenidors: 2,45 euros per dia. Els contenidors situats en nucli urbà s'hauran de retirar els caps de setmana i  festius Mudances: 1-Estacionament en cordó : multiplicar metres lineals per 2 m amplària per a obtindre la superfície i el resultat es multiplicarà per 0.75 euros per a obtindre l'import  diari. 2- Estacionament en bateria: multiplicar metres lineals per 3 m amplària per a obtindre la superfície i el resultat es multiplicarà per 0.75 euros per a obtindre l'import diari. Obres, càrregues i descàrregues i pintura de façanes: Consultar en Ordenança Fiscal. ORDENANZAS GENERALES 2010 (denia.es)

Normativa aplicable:

-Ordenança municipal de neteja urbana (Arts. 126 i 149)
-Ordenança Reguladora sobre la Prevenció de la contaminació Acústica. (Art. 17.1)
-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis d'interés particular per la Policia Local, immobilització, depòsit i retirada de vehicles de la via pública (Arts. 4 i 6)
-Ordenança Municipal de la Construcció i urbanització. (*Arts. 24 al 28).
-Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de domini públic amb quioscos, taules i cadires amb finalitat lucrativa, mercaderies de construcció, enderrocs, tanques, puntals,asnilles, bastides i altres instal·lacions anàlogues, llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, platges.

Òrgan de resolució:

Regidor delegat de seguretat ciutadana i mobilitat

Recurs:

Potestatiu de reposició davant l'Alcaldia o contenciós administratiu.

On dirigir-se:

Policia Local

Impresos:

Tornar Tramitar ara